Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138348 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 10 จากทั้งหมด 11 หน้า

กำหนดการจัดกิจกรรม "วันผู้สูงอายุตำบลท่าสาย"


( ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2013 เวลา 16:50:18)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2013 เวลา 14:58:25)
ตารางโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2556


( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2013 เวลา 10:12:04)
เปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2556
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 นายเทว ปัญญาบุญ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเมืองเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 - 2 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2013 เวลา 11:29:25)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขต ๒


( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2013 เวลา 16:23:18)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขต ๑
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขต ๑

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2013 เวลา 16:02:21)
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2013 เวลา 15:31:57)
แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรี
แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล/นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2013 เวลา 15:28:35)
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาบตำบลท่าสาย เขต ๒


( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:24:43)
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาบตำบลท่าสาย เขต ๑


( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:23:56)
ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 10:20:26)
ประกาศรับสมัครการเลือกตั้ง
เอกสาร / หลักฐานประกอบการรับสมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเอกสาร/หลักฐานที่ต้องยื่นสมัครนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 11:00:27)
ประกาศผลคะแนนหลังการอบรมวินัย 5 วัน
ประกาศผลคะแนนหลังการอบรม การฝึกอบรมวินัย 5 วัน ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2555

( ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2012 เวลา 11:47:27)
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมวินัย 5 วัน(ชุดขออนุญาต+เบิก)
เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมวินัย 5 วัน(ชุดขออนุญาต+เบิก)

( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2012 เวลา 11:21:38)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย(หลักสูตร ๕ วัน)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย(หลักสูตร ๕ วัน) สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 09:36:57)
การตรวจดูวาระการประชุม ก.ท.จ.(อย่างไม่เป็นทางการ
เรื่อง การตรวจดูวาระการประชุม ก.ท.จ.(อย่างไม่เป็นทางการ) ก่อนวันประชุมสองวัน ได้ที่ “องอาจ.com” ปกติ ก.ท.จ.ประชุมในวันอังคารที่ ๒ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๓๐ น. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรได้ที่ ๐๘๙๘๕๒๒๐๒๒ ( ป.องอาจ ม่วงโกสัย)

( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2012 เวลา 09:35:20)
ประชาสัมพันธ์


( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:40:42)
กสทช.เรียกช่อง3เคลียร์ปมปล่อยนมวาดภาพ
“เสี่ยตา-ปัญญา” ยอมรับตัดสินใจผิดพลาด ที่ปล่อยให้สาวเปลือยอกใช้นมวาดภาพออก อากาศ คิดไม่ถึงว่าเซ็นเซอร์แล้วยังไม่พอเพราะกลายเป็นไม่เหมาะสม จนถูกคนวิจารณ์หนักหน่วงกันทั้งเมือง “สุกุมล” เผยบิ๊กเวิร์คพอยท์ โทร.เคลียร์ปมสาวโชว์เต้าวาดรูป พร้อมรับปากจะไม่ให้มีภาพฉาวหลุดซ้ำ ชี้สโลแกนก็อตทาเลนต์ หากกล้าในทางที่ผิด ทำสังคมเสื่อม ตำรวจรอท่าหากหลายฝ่ายพิจารณารายการทำผิดกฎหมายเตรียมดำเนินคดี กสทช.เรียกช่อง 3 แจงก็อตทาเลนต์ ส่วนสาวใช้นมแทนพู่กัน เบื้องหลังมีชีวิตรันทด ต้องแบกภาระหาเงินเลี้ยงพ่อเป็นอัมพาต ส่งน้องเรียนหนังสือและเลี้ยงลูกวัย 6 เดือน แม่หลั่งน้ำตารับผิดลูกทำไม่ดีวอนสังคมเห็นใจ

( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 เวลา 11:32:11)
รองเท้าแตะสังเคราะห์แสงช่วยโลกร้อน
เคยได้ยินคนพูดว่า การได้เดินเท้าเปล่าบนผืนหญ้าจะช่วยให้เราเชื่อมโยงอารมณ์เข้ากับธรรมชาติ ส่งผลให้จิตใจและสุขภาพผ่อนคลาย ดังนั้นนักคิดหัวสร้างสรรค์ชาวแดนปลาดิบ จึงคิดค้นรองเท้าแตะที่มีพื้นรองเท้าเป็นสนามหญ้าเขียวขจี

( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2012 เวลา 10:38:56)
ราชการ-ลูกจ้าง รอรับเงินเดือน1.5หมื่น บัญชีกลางเร่งปรับในม.ค.
กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ข้าราชการ และลูกจ้างฯลฯ รวมเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท วอนส่วนราชการเร่งทำคำสั่งปรับเงินเพิ่มฯ และขอเบิกมาภายในเดือน ม.ค.นี้ ทางกรมฯ จะเปิดรอบการสั่งจ่ายให้เป็นกรณีพิเศษ

( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2012 เวลา 10:34:37)
ครูยะลานับพันร่วมตักบาตรเนื่องในวันครู
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 16 ม.ค.55 ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา คณะครูในพื้นที่ จ.ยะลา ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี 2555 และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็มีพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นายปลื้ม บุญรัศมี ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวพิธีสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ซึ่งมีข้าราชการครูมาร่วมพิธีกว่า 1,000 คน และครูทุกคนต่างขอให้ความสงบสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้ง

( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2012 เวลา 10:26:59)
7วันอันตรายตายพุ่ง335ศพนครสวรรค์-บุรีรัมย์แชมป์
วันนี้ (5 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 ประจำวันที่ 4 ม.ค. เกิดอุบัติเหตุ 237 ครั้ง เสียชีวิต 21 คน บาดเจ็บ 259คน รวม 7 วัน (29 ธ.ค.54 – 4 ม.ค.55) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,093 ครั้ง เสียชีวิต 335 คน บาดเจ็บ 3,375 คน จังหวัดที่ยังไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้ง 7 วัน รวม 10 จังหวัด ได้แก่ จ.สตูล นนทบุรี หนองคาย อุดรธานี ศรีสะเกษ ยะลา ตราด สุโขทัย ตาก และปัตตานี ส่วนจ.ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดจ.เชียงราย 115 ครั้ง บาดเจ็บสูงสุด 121 คน เสียชีวิตสูงสุดจังหวัด นครสวรรค์ และบุรีรัมย์ 18 คน

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2012 เวลา 14:52:47)
วิวาห์เรียบง่าย“อุ้ม”ซึ้ง"คริสโตเฟอร์"
วันนี้(31ธ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมสัน ปทุมวัน ได้มีพิธีการจัดงานมงคลสมรส ดาราสาว “อุ้ม สิริยากร พุกกะเวช” อายุ 38 ปี และ “คริสโตเฟอร์ มาร์ควอร์ท” อายุ 39 ปี ครูสอนเด็กพิเศษ แฟนหนุ่มชาวอเมริกัน โดยพิธียกขันหมากเริ่มขึ้นตอนเช้า เวลา 06.45 น.ตามแบบฉบับประเพณีของไทย มีการหมั้น สวมมงคลสมรส และ เลี้ยงพระ 9 รูป บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเรียบง่าย เพราะมีเพียงญาติและเพื่อนสนิท รวมทั้งคนในวงการทีมีชื่อเสียง ไม่เกิน 30 คน เช่น จิ๋ม-มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช , พิสมัย วิไลศักดิ์ , ต้น-ลาวัลย์ กันชาติ

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2012 เวลา 14:41:03)
ลุ้นระทึกผ่าตัดเนื้องอก90กิโลกรัม
แพทย์อเมริกันเตรียมผ่าตัดเนื้องอกก้อนใหญ่90กิโลกรัม ให้หนุ่มชาวเวียดนามโชคร้าย ลุ้นระทึก10ชม.ข้างหน้า หมอรับโอกาสรอดตาย 50-50

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2012 เวลา 14:37:47)
เจ้ามือเฮรับปีใหม่ หลังเลขดังไม่ออก
ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วันนี้( 30 ธ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการออกรางวัลสลากฯ เป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นงวดส่งท้ายปี 54 ทำให้มีบรรดาเซียนหวยมาร่วมชมการออกรางวัลอย่างคับคั่ง โดยมีพล.ต.ท. วินัย ทองสอง ผบช.น. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานในการออกรางวัล สำหรับเลขที่ออกรางวัลเลขท้าย 3 ตัวได้แก่หมายเลข 168 026 541 597 รางวัลเลขท้าย 2 ตัวได้แก่หมายเลข 65 ซึ่งมีเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมชมการออกรางวัลดังทั่วห้องออกรางวัล เนื่องจากใกล้เคียงกับเลขดังในงวดนี้ที่เซียนหวยแห่ซื้อเก็งรางวัลกันมากคือ 55 ส่วนรางวัลที่ 1 ได้แก่หมายเลข 526402 และรางวัลที่ 1 พิเศษชุดที่ 1 ได้แก่ชุดที่ 7 หมายเลข 526402 รางวัลที่ 1 พิเศษชุดที่ 2 ได้แก่ชุดที่ 69 หมายเลข 526402

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2012 เวลา 11:03:36)
คนล้นหมอชิตโวยแท็กซี่ขาดแคลน
คนล้นหมอชิตโวยแท็กซี่ขาดแคลน วันอังคารที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 07:47 น. ชาวบ้านเซ็ง กลับจากเทศกาลฉลองปีใหม่เข้ากรุง แท็กซี่ขาดแคลน เหตุแก๊สไม่เพียงพอความต้องการ เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 3 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีขนส่งกรุงเทพฯ หรือหมอชิต 2 กทม. ประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้ามากรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องจากประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ภายหลังจากวันหยุดยาว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางกลับกรุงเทพฯวันนี้เพราะต้องการกลับมาเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดงานในวันที่ 4 ม.ค. และบางคนเริ่มทำงานวันนี้ 3 ม.ค. อีกทั้งประชาชนบางส่วนต้องการเลี่ยงปัญหาจราจรติดขัด ทำให้บริเวณท่ารถโดยสารพบประชาชนหนาแน่นเพื่อรอใช้บริการรถแท็กซี่ พบว่ามีปัญหารถไม่พอกับจำนวนคน เนื่องจากมีผู้โดยสารจำนวนมาก ทั้งนี้การจราจรโดยรอบสถานีไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2012 เวลา 11:00:56)
ปภ.สรุป4วันปีใหม่ ดับแล้ว241 บุรีรัมย์แชมป์16
ศปถ.สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ "7 วันอันตราย" รวม 4 วันที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 2,167 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตแล้ว 241 คน บาดเจ็บ 2,382 คน บุรีรัมย์มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 16 คน รองลงมาคือ นครสวรรค์ 13 คน

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2012 เวลา 10:55:43)
ไม้ผลแปลกและหายาก ที่น่าปลูกในปี พ.ศ. 2555
เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในไต้หวันยังมีการรวมตัวจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งมาก ทำให้เกษตรกรไต้หวันขายผลผลิตมะม่วงได้ราคาดี อย่างกรณีของ มะม่วงพันธุ์อ้ายเหวิน ที่ไต้หวันส่งออกไปขายยังประเทศญี่ปุ่น เกษตรกรขายได้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาทปัจจุบันไต้หวันยังได้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงอย่างต่อเนื่องและมีบางสายพันธุ์ที่มีการนำมาปลูกในบ้านเราจนประสบผลสำเร็จ เช่น พันธุ์งาช้างแดง ด้วยมะม่วงสายพันธุ์นี้ผู้เขียนเคยรับประทานที่ไต้หวันมาแล้ว รสชาติหวานอร่อยไม่แพ้พันธุ์จินหวงและพันธุ์อี้เหวิน เบอร์ 6 และจุดเด่นของมะม่วงงาช้างแดงมีขนาดน้ำหนักผลเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัมและเมื่อแก่ผลจะมีสีม่วงเข้ม

( ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2011 เวลา 10:42:24)
'ปีมังกร' ดาวมันแรง!! คนบันเทิง กระฉ่อน อุบัติเหตุ คร่าชีวิต ยาเสพติด วิวาห์ชื่น
สำหรับปีหน้านี้ปีที่ชง คือ ปีจอ (พ.ศ.2489, 2513, 2549) ปีร่วมชง ได้แก่ ปีมะโรง (พ.ศ.2471, 2531) ปีฉลู (พ.ศ.2480, 2504, 2540) และ ปีมะแม (พ.ศ.2462, 2522)

( ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2011 เวลา 10:37:57)
'กระบะ' ยึดพื้นที่รถยอดนิยมคนแห่ซื้อดันราคารถมือสองพุ่ง
เมื่อหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วม การเดินทางสัญจรลำบากต้องอาศัยรถบรรทุก ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และบรรเทาความเดือดร้อน งานนี้รวมรถบรรทุกขนาดเล็ก หรือรถกระบะ รับบทพระเอกในชั่วข้ามคืน เพราะสามารถเข้า ออกตรอกซอกซอยน้ำท่วมสูง ระดับหน้าแข้ง เอว พาลุยไปได้ทุกที่อย่างสะดวกทุกทาง

( ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2011 เวลา 09:42:34)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์