Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138347 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 11 หน้า

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 และการรับรองการมีชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 09:49:29)
พิธีส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้ง
พิธีส่งตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 32 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญร่วมพิธีส่งตัวนักกีฬาเยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 32 "เวียงพิงค์เกมส์" ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงรายส่งนักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 31 ชนิดกีฬา มีนักกีฬาชาย 236 คน นักกีฬาหญิง 180 คน เจ้าหน้าที่ 114 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์) ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

( ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2015 เวลา 09:20:56)
รถโรงหนังเฉลิมทัศน์เคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย (6-21 ตุลาคม
รถโรงหนังเฉลิมทัศน์เคลื่อนที่จัดฉายภาพยนตร์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 6-21 ตุลาคม 2558 วันละ3 รอบๆละ100 คน เปิดให้เด็ก เยาวชนและประชาชน เข้าชมฟรี

( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2015 เวลา 09:30:59)
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2558


( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 15:32:01)
เชิญชวนดูหนังฟรี ที่ศาลากลาง จ.เชียงราย วันนี้ 7ตุลาคม 58
เป็นการฉายภาพยนต์บนรถมูลค่ากว่า 80 ล้านบาท สั่งตรงจากประเทศฝรั่งเศษ ขนาดประมาณ 100 ที่นั่ง ภายใต้การดูแลของสำนักงานวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา นำเข้ามาเพื่อ ตระเวนฉายหนังทั่วประเทศ โดยเฉพาะ พื้นที่ห่างไกล ซึ่งเชียงราย อำเภอเมืองจะมีอยู่วันที่ 6-7 ต.ค 58 บริเวณด้านหน้าศาลางกลางจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2015 เวลา 10:49:39)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด


( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 09:25:57)
เชิญร่วมต๋านก๋วยสลากร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2015 เวลา 15:18:56)
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจังหวัดเชียงรายจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาจังหวัดเชียงรายจัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานรวม 7 คืน 8วัน ที่บ้านป่าคาสุขใจ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง

( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2015 เวลา 09:48:08)
ปั่นดอยตุง ครั้งที่ 13
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานปั่นจักรยานเพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า

( ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:31:58)
ถูกแต๊ แม่สาย ... ลดกระหน่ำ แม่สายแกรนด์เซลล์ ปิดเมืองช็อป 2 แผ่นดิน!!!
หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลแม่สาย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง กลุ่มแม่สายสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการและร้านค้าต่างๆ ในอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมาร์ ร่วมจัดงาน "ถูกแต๊ แม่สาย แม่สายแกรนด์เซล" ลดราคาสินค้าและบริการต่างๆ สูงสุด 20-80 % หวังกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สาย

( ประกาศเมื่อ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:30:03)
ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ชาดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย‬
"ชาดีมีคุณภาพ จากดอยแม่สลอง" ( ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ชาดอยแม่สลองจังหวัดเชียงราย‬ )

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2015 เวลา 11:15:10)
เชิญเที่ยวงาน สืบสานตำนานรอยเท้าพ่อ 18 – 20 กันยายนนี้
จังหวัดเชียงราย จัดงาน “สืบสานตำนานรอยเท้าพ่อ” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวดอยพญาพิภักดิ์ อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเคยเสด็จมาประทับรอยพระบาท พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2015 เวลา 09:09:02)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อประปา

( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2015 เวลา 08:56:42)
จังหวัดเชียงรายดำเนินการตามโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภั
จังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการตามโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2015 เวลา 09:37:00)
กำหนดการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกันยายน2558 ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียง


( ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2015 เวลา 11:39:40)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 255


( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2015 เวลา 14:01:15)
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรับฟังข้อมูลความเสี่ยงแผ่นดินไหวและบทเรียนเฝ้าระวังสาธาร
จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรับฟังข้อมูลความเสี่ยงแผ่นดินไหวและบทเรียนเฝ้าระวังสาธารณภัย ระยะที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 ที่โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม

( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2015 เวลา 09:19:09)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 255
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558 และการรับรองการมีชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2015 เวลา 09:50:59)
พญามังรายเกมส์ อาชีวะเกมส์ ภาคเหนือครั้งที่ ๑๐ กีฬาของชาวอาชีวะ


( ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:58:13)
เส้นทางปั่นจักรยาน Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ เชียงราย (2 เส้นทาง) พร้อมกำหนดการ
ขอเชิญชาวเชียงราย มาร่วมปั่นเพื่อแม่กันเยอะๆ นะคะ ลงทะเบียนถึง 9 สิงหาคม 2558 http://bikemom2015.moi.go.th/bike_mom/

( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:45:57)
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมงาน "วันคล้ายวันสวรรคต" สมเด็จย่า 18 กรกฎาคม 2558


( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2015 เวลา 14:11:43)
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าเพื่อเฉลิมพร
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่าวันที่ 18 กรกฏาคม 2558 นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 18 กรกฏาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ดังนั้นจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:34:07)
พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 - 14 กรกฏาคม 2558
พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 8 กรกฏาคม 2558 - 14 กรกฏาคม 2558

( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:32:40)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ขอเชิญประชาชนชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยตามกำหนดการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ได้นะค่ะ

( ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:47:48)
จังหวัดเชียงรายร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อแม่ พร้อมกันทั่
จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อแม่ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 จุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปสิ้นสุดที่สนามกีฬากลางจังหวัด

( ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:46:42)
โครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
" โครงการอบรมการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ " เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม แบ่งการอบรมเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 4 วัน ได้แก่ กรุงเทพฯ, น่าน, อุบลราชธานี, ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน), สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 15:29:37)
กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๔)


( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 15:52:12)
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโล
นางวิชดา วังเสมอ นากยกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตโลก โดยกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย ถนนบรรพปราการ อยู่ตรงข้ามโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย ในช่วงเวลา 08.00น.-14.00น.

( ประกาศเมื่อ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 16:02:29)
อุตุฯชี้ทุกภาคทั่วประเทศ ฝนกระจายร้อยละ 40-60
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังอ่อน แต่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำทุกภาคทั่วประเทศมีฝนกระจายร้อยละ40-60

( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 08:57:48)
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการใช้งานและมอบกุญแจอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นท
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดฝึกอบรมการใช้งานและมอบกุญแจอุปกรณ์เตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ที่อบต.ป่าตึง อำเภอแม่จัน

( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2015 เวลา 11:26:00)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์