Untitled Document

นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

นายเจริญชัย เครือคำ
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวนำพา ขัติกันทา
รองนายกเทศมนตรี
นายพนมกร จันทราพูน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายนรายุทธ หม่อมพกุล
เลขานุการนายกเทศมนตรีอำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์