Untitled Document

กองการศึกษา


นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Tel.0861829854

นางสาวกิตติวรรณ บัณฑิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Tel.053773954
นางสาวศุภนุช เทศสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.053773954
นางสาวยุพิน ศาลารักษ์
ครู (คศ.2)
Tel.053773954
นางสาวสายฝน คำดี
ครู (คศ.2)
Tel.053773954
นางเพ็ญนภา จุมปาดี
ครู (คศ.2)
Tel.053773954

นางสาวธัญญารัตน์ วงค์บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.053773954
นางเกษราภรณ์ มะสะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.053773954
นางสาวอีสะตะ ฤทธิ์มนตรี
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.053773954

น.ส.จันทิมา อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.053773954
น.ส.ณัฏฐ์ชญา ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.053773954
นางสาวกมลสร เทียมสา
คนงานทั่วไป
Tel.053773954

นายพรม วงค์มูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773954
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์