Untitled Document

กองการศึกษา


นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Tel.

นางสาวกิตติวรรณ บัณฑิต
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
Tel.
นางสาวศุภนุช เทศสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.
นางสาวยุพิน ศาลารักษ์
ครู (คศ.1)
Tel.
นางสาวสายฝน คำดี
ครู (คศ.1)
Tel.
นางเพ็ญนภา จุมปาดี
ครู (คศ.1)
Tel.

นางสาวธัญญารัตน์ วงค์บุญมา
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.
นางเกษราภรณ์ มะสะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.
นางสาวอีสะตะ ฤทธิ์มนตรี
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.

น.ส.จันทิมา อนุจร
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.
น.ส.ณัฏฐ์ชญา ชัยชนะ
ผู้ดูแลเด็ก
Tel.
นางสาวกมลสร เทียมสา
คนงานทั่วไป
Tel.

นายพรม วงค์มูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์