Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 141975 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 96 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 2 หน้า

:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวด ( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 16:26:18)
:: ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐ ( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2019 เวลา 11:41:42)
:: ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต ( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2019 เวลา 11:40:15)
:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย ด้วยวิธีป ( ประกาศเมื่อ 06 มีนาคม 2019 เวลา 10:52:24)
:: ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ( ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:27:22)
:: ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสู ( ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:26:17)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกส ( ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:25:10)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสั ( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2019 เวลา 13:39:01)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น ( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2019 เวลา 13:36:03)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า หมู่ท ( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2019 เวลา 13:21:34)
:: ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี ( ประกาศเมื่อ 25 มกราคม 2019 เวลา 13:07:56)
:: ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้อง ( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 11:46:50)
:: ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถโดยส ( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2018 เวลา 11:21:38)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเตาเผาขยะ(ปล่องควัน) ( ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:55:52)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าเครป) เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในโอ ( ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:23:04)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ ราย ( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2018 เวลา 16:33:20)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา ( ประกาศเมื่อ 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 22:23:05)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งมน พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๔ ชุด เพื่อป้องกันแล ( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:37:38)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ LED เพื่อใช้งานกองคลังเ ( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:32:29)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคา โรงเรือนคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอ ( ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2018 เวลา 13:45:32)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำน ( ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 11:54:23)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื ( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 16:30:45)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 14:15:47)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคารร ( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:32:00)
:: ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเวฃภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิ ( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:49:37)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:46:58)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงกลางแจ้งและลำโพงฮ ( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:04:49)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ ( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2018 เวลา 16:03:04)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตาบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 19:07:13)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้าร้อน ขนาด 18 ลิตร จานวน 1 ถัง เพื่อใช้บริกา ( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 19:05:45)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) เพื่อใช้งานศูน ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 17:13:30)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์และคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในงานสำ ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:59:24)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน ( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:22:28)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวที่ต้องใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:21:09)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรั ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:51:23)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 1 จำนวน 1 เค ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2018 เวลา 15:49:45)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโคร รถบรรทุก 6 ล้อ รถแทรกเตอร์ ปรับเกลี่ยข ( ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2018 เวลา 10:09:47)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือท้องแบน พร้อมเครื่อง ( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2018 เวลา 11:27:11)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง vip สองชั้น จำนวน 1 คัน ตาม ( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2018 เวลา 11:12:50)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) เพื่อใช้ปฏิบัติงานใ ( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:23:47)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) เพื่อใช้ในการป้องกั ( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2018 เวลา 16:16:04)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน ตามโครงกา ( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2018 เวลา 13:48:13)
:: แบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถั ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:17:47)
:: ปร 4 ปร 5 ปร 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบ ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:16:36)
:: ตารางราคากลาง ปปช. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบหอถั ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:15:59)
:: ยกเลิก แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:12:16)
:: ยกเลิกตารางราคากลางจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง ฯ บ้านหัวดอย หมู่ท ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2017 เวลา 18:11:30)
:: ปร 4 ปร 5 ปร 6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบ ( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 17:11:34)
:: ตารางราคากลาง ปปช. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง แบบหอถั ( ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2017 เวลา 17:04:21)
:: ปร 4 ปร 5 ปร 6 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประ ( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 11:12:03)

 

[1] 2 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์