Untitled Document

สำนักปลัดเทศบาล


นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel.0638109785

นางวรินทร ยานะนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลท่าสาย
Tel.053773951 ต่อ 101

นางวรัญญา โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel.053773951 ต่อ 108
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.053773951 ต่อ 108
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.053773951 ต่อ 108

นางสาวสุปรียา กันทะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel.053773951 ต่อ 101
น.ส.อรประภา ยศภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวนิตยา วงค์ปิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.053773951 ต่อ 101

นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถส่วนกลาง
Tel.053773951 ต่อ 101
นายสมเสน กันยา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Tel.0848060505
นางสาวอุษณีย์ คำทีระ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
Tel.053773951 ต่อ 101

นางสาวทิพวัลย์ สุปัญญา
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นายวิทยา จันต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวฐพิชชา วัฒนา
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 108
นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505

นายวาด กันยา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นางสาวรุ่งอรุณ สุขนิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นายคณิศร ภูชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายเอกราช ไกลถิ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นายบุญมี พระทัยกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101

นางสายรุ้ง จิรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายอนุชา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายบุญนัก พุทธวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101

นางกาบแก้ว บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายธรนินทร์ ด่านกำเนิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101
นายอินจันทร์ บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.053773951 ต่อ 101

อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์