Untitled Document

นายสงัด อายุยืน
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

นางรัฐติกาล พรมเสน
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

นางทัชชกร สุวรรณจักร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสาวิตรี วรรณเพ็ญศรี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางวรินทร ยานะนวล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคลากร
นางวรัญญา โพธิษา
นิติกร
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุปรียา กันทะ
นักบริหารงานทั่วไป

นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.อรประภา ยศภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุข
นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถส่วนกลาง

นายมงคล คำจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสมเสน กันยา
คนงานทั่วไป
นางสาวสังวาลย์ คำดี
คนงานทั่วไป
นางสาวอารี กันธิยะ
คนงานทั่วไป
นางสาวนิตยา วงค์ปิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวฐพิชชา วัฒนา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประสิทธิ์ อุ่นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวทิพย์วัลย์ สุปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอุษณีย์ คำทีระ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวรุ่งอรุณ กันธิยะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสุธิพงษ์ ศรีสว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายณรงค์ศักดิ์ ขยันขาย
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายฉลองกรุง เลิศชมภู
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายประวิทย์ เดชสุวงค์วรรณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชัยชนะพล บุญรักษา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมศักดิ์ อุดวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเสกสรร แซ่เอี้ยบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญมี พระทัยกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวิทยา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางรันเท จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวรรณชัย ใจกล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอุ๊ด ครองทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจีรนันท์ เทพวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์