Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 134378 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ

รูปสินค้า
ชื่อสินค้า
  ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มและพรมเช็ดเท้า หมู่ที่ 2 บ้านร่องธา
จำหน่ายผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า น้ำยาปรับผ้าน่ม, น้ำยาล้างจานและสบู่แหลว
สนใจติดต่อ : คุณวรรณา เตชะน้อย และคุณแสงเดือน ยาวิชัย
บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 
Tel . 085-0302898 , 053-700798
  ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว
 ผลิตภัณฑ์ทำจากมืองานแฮนเมตทำจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในพื่นที่และรับจักรสานงานตามแบบที่ต้องการ
ผลิตภัณฑ์งานจักสานจากหมู่ 5 ผลิตภัณฑ์ทำจากมือ

สนใจติดต่อที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หมู่บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
Tel.083-2075092 
  ผลิตภัณฑ์กก
 ผลิตภัํณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผลิตภัณฑ์สร้างงานให้แก่คนในชุมชน ผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุเหลือใช้ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาอเนกประสงค์สนใจติดต่อขอซื้อได้ที่ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านฮ้วยห้อม หมู่ที่ 10 ต.ท่าสาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
Tol.053-774125,085-0370193 
 
ผลิตภัณฑ์ทำจากมือทำจากวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภํณฑ์ที่ช่วยสร้างงานให้แก่คนในชุมชนและ
สร้างงานให้แก่คนในชุมชน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนในชุมชนได้ร่วมกันนำเสนอและร่วมกันจัดทำขึ้นมา 

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์