Untitled Document

กองช่าง


นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
Tel.0954971577

นายวุฒิพงษ์ สมมะนะ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Tel.053773951 ต่อ 105
นายณรงค์ วงค์สรรศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
Tel.053773951 ต่อ 105
ว่าที่ร้อยตรี ภานุรัตน์ ใจยวน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
Tel.053773951 ต่อ 105
นางพิไลพร เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.053773951 ต่อ 105
นายนราทิตย์ เขื่อนเพชร
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
Tel.053773951 ต่อ 105

นายธนิสร สุวรรณพรหม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Tel.053773951 ต่อ 105
นางสาวสลินทิพย์ ทิพย์ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Tel.053773951 ต่อ 105
นายชวน เครือคำ
ช่างก่อสร้าง
Tel.053773951 ต่อ 105
นายอภิชัย เตจ๊ะสุวรรณ์
ช่างปูน
Tel.053773951 ต่อ 105

นายสมปอง สุขุม
คนงานประจำรถขยะ
Tel.053773951 ต่อ 105
นายวินัย เสธา
คนงานประจำรถขยะ
Tel.053773951 ต่อ 105
นายกังวาล วงค์เจริญ
คนงานประจำรถขยะ
Tel.053773951 ต่อ 105
นายสมเสน กันยา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505

นายชลชลิต อย่ามีภัย
คนงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 105
นายอนุกูล จันกุลี
คนงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 105
นายธวัชชัย เทพมนตรี
คนงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 105
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์