Untitled Document

นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณรงค์ วงค์สรรศรี
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายภูเมธ ศรุตธนานนท์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวีรยุทธ พุทธปัญญา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางวิไลพร เชื้อเมืองพาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายสุริยนต์ ผางคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางสาวสลินทิพย์ ทิพย์ขันแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนิสร สุวรรณพรหม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายธวัชชัย เทพมนตรี
คนงานทั่วไป
นายชลชลิต
คนงานทั่วไป

นายอภิชัย เตจ๊ะสุวรรณ์
ช่างปูน
นายชวน เครือคำ
ช่างก่อสร้าง
นายวินัย เสธา
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายกังวาล วงค์เจริญ
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายสมปอง สุขุม
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายอนุกูล จันกุลี
คนงานทั่วไปอำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์