Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138347 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 11 หน้า

ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


( ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:40:18)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อให้บริการเทศบาลตำบลท่าสาย พ.ศ. 2559


( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:57:57)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:56:02)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ


( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2017 เวลา 14:12:43)
การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีประจำปี 256


( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 09:45:52)
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอมและตักบา
เทศบาลนครเชียงรายเตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอม ในจังหวัดเชียงราย และพิธีตักบาตรดอกไม้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาได้สักการะเป็นสิริมงคล

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 10:16:07)
จดหมายข่าว การฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลท่าสาย ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำเดือน เมษายน 2560 เนื่องจากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดเชียงราย ณ เดือน มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาพบว่าสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงต่างมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ประชาชนเกิดความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งนี้จดหมายหมายข่าวการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้จัดสรรให้แก่ ประชาชนทุกคนหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:00)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 255


( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:07:03)
ขอขอบพระคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดทำริบบิ้นดำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 200 ชิ้น มอบเทศบาลตำบลท่าสาย เพื่อมอบประชาชนในพื้นที่ต่อไป

( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:58:43)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพ


( ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:42:27)
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิการยน 255


( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 16:05:55)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ วัดสถาน หมู่ 7 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 13:13:39)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานก่อนเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเวลาราชการ

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2016 เวลา 10:57:47)
จดหมายข่าว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลท่าสาย ได้จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ เพื่อให้ประชาชนเกิดความความรู้ ความเข้าใจและตระหนักต่อการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ทั้งนี้จดหมายหมายข่าวการฉีดยาป้องกันโรคโปลิโอได้จัดสรรให้แก่ ประชาชนทุกคนหรือหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถดาวน์โหลดจดหมายข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ได้ตามเอกสารดาวน์โหลด

( ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2016 เวลา 09:22:53)
เรื่อง โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน


( ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2016 เวลา 09:02:40)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสซิกา เน้นการค้นหาผู้ป่วย 4 กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ - เด็กทารกแรกคลอดศีรษะเล็กผิดปกติ - ผู้ที่มีอาการไข้ ผื่น ปวดข้อ ตาแดง และ - ผู้ป่วยอาการทางระบบประสาท พร้อมขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในรูปแบบประชารัฐตามมาตรการ 3 เก็บ 5 ส. ป้องกัน 3 โรค จนถึงสิ้นเดือน ตุลาคม นี้

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:54:24)
จดหมายข่าว ไข้เลือดออก โรคติดต่อที่ไม่ควรมองข้าม
สถิติที่น่าเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:50:20)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:48:03)
ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีแข่งเรือพาย อำเภอเทิง ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับอำเภอเทิง เทศบาลตำบลเวียง ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สภาวัฒนธรรมอำเภอเทิง

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:47:01)
สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ที่จังหวัดเชียงราย ยังน่าเป็นห่วง ล่าสุดพบผู้ป่วยทั้งจัง
สำนักงานสาธารณสุขเชียงราย เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกที่จังหวัดเชียงราย ยังน่าเป็นห่วง ระบาดหนักในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยทั้งจังหวัดพุ่งสูงถึง 972 ราย พบผู้เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอแม่ลาว 1 ราย

( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:45:14)
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยว ปั่น ชิว ชิว ชมวิว ริมฝั่งโขง


( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 13:44:41)
ประกาศเรื่อง เชิญชวนร่วมเสนอชื่อบุคคล และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ป


( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2016 เวลา 09:05:16)
กกต.เชียงราย เผยถึงผลคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จสิ้นแล้ว 1,962 หน
กกต.เชียงราย เผยถึงผลคะแนนลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการ นับเสร็จสิ้นแล้ว 1,962 หน่วย โดยมีผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 614,649 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด 914,756 คน คิดเป็นร้อยละ 67.19 ประเด็นที่ 1 เห็นชอบ ร้อยละ44.85 ไม่เห็นชอบ ร้อยละ 55.15 พบบัตรเสีย ร้อยละ 4.14

( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 09:01:37)
ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 กับ 10 ประเด็นน่ารู้ ก่อนเข้าคูหาโหวต 7 ส.ค.นี้
เจาะร่างรัฐธรรมนูญ 2559 กับ 10 ประเด็นน่ารู้ จับตา 7 สิงหาคมนี้ ทิศทางผลโหวตประชามติออกมาอย่างไร งวดเข้าไปทุกขณะกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 สิงหาคมที่จะถึงนี้ แน่นอนว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ถือเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐ และเป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมายทั้งหลายในรัฐ ซึ่งกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตามคงมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่นำโดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันนี้ทางทีมงาน Kapook.com จะพาไปทำความเข้าใจกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันครับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ สาระสำคัญ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี 279 มาตรา 16 หมวด และบทเฉพาะกาล โดยแต่ละหมวดมีดังนี้ 1. หมวดทั่วไป 2. หมวดพระมหากษัตริย์ 3. หมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 4. หมวดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย 5. หมวดหน้าที่ของรัฐ 6. หมวดนโยบายแห่งรัฐ 7. หมวดรัฐสภา 8. หมวดคณะรัฐมนตรี 9. หมวดขัดกันแห่งผลประโยชน์ 10. หมวดศาล 11. หมวดศาลรัฐธรรมนูญ 12. หมวดองค์กรอิสระ 13. หมวดองค์กรอัยการ 14. หมวดการปกครองท้องถิ่น 15. หมวดการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 16. หมวดการปฏิรูปประเทศ บทเฉพาะกาล

( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2016 เวลา 13:20:39)
ออกเสียงประชามัติ
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยเปิดการลงคะแนนออกเสียงตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นั้น.... ดูต่อได้ที่ : http://www.khonkaenlink.info/home/news/1831.html

( ประกาศเมื่อ 12 กรกฏาคม 2016 เวลา 15:52:06)
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความเสื่อมโทรมในระบบนิเวศ


( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:36:01)
เรื่อง การลดการใช้สารเคมีเพื่อผลิตพืชอาหารปลอดภัยด้วยจุลินทรีย์สุขภาพพืช


( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:16:25)
ประชาสัมพันธ์วิธีป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม


( ประกาศเมื่อ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:59:57)
จดหมายข่าว เรื่องภาวะโลกร้อน


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:07:23)
จดหมายข่าว เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2558


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:40:28)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์