Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 139808 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลท่าสาย

1. ความเป็นมาและที่ตั้ง ตำบลท่าสาย

ตั้งอยู่ระหว่างถนนเชียงราย - เทิง แยกการปกครองมาจากตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2528 ตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 หน้าที่ 5 และได้รับจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 เทศบาลตำบลท่าสายตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ของอำเภอเมืองเชียงราย อาคารที่ทำการอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ระยะทาง 5 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง มีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 40,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ อาคารที่ทำการเลขที่ 377 หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง ทั้งสิ้น 13 หมู่บ้านี้

อาณาเขตติดต่อ
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลห้วยสัก, ตำบลป่าอ้อดอนชัย, อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลป่าอ้อดอนชัย, ตำบลสันทราย, อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศของเทศบาลตำบลท่าสาย ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำลาว ซึ่งไหลผ่านหลายหมู่บ้านถือได้ว่าเป็นสายน้ำที่ไหลหล่อเลี้ยงชีพเกษตรกรสายที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งสายหนึ่ง

สภาพภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลท่าสายเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งออกได้ 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูฝน ในฤดูร้อนจะร้อนมากอุณหภูมิสูงสุดในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูหนาว อากาศ จะหนาวในช่วงเดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ฤดูฝนจะมีฝนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจมีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำนา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก จำแนกได้ดังต่อไปนี้
- ทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง มะนาว
- ปลูกผัก ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี ถั่วฝักยาว คะน้า กะหล่ำปลี
- ทำไร่ ได้แก่ ปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือ อ้อย

เขตการปกครอง
ตำบลท่าสาย มีเนื้อที่ 64 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่บ้าน ชื่อ – สกุล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)
หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น นายเฉลิม ตาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9998-0399
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ว่าที่ ร.ต.ยงยุธ ยาวิชัย ผู้ใหญ่บ้าน 08-6911-1960
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย นายบุญฤทธิ์ อาญา ผู้ใหญ่บ้าน 08-1951-7653
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว นายสนิท คำมา ผู้ใหญ่บ้าน 08-9757-3153
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว นายสุริยัน สมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 08-9854-8002
หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย นายประสิทธิ์ เทพสิงห์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-9236-7424
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด นายเจริญ ไชยประเสริฐ กำนันตำบลท่าสาย 08-1960-5241
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง นายอภิชัย นันต๊ะรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน 08-1287-3565
หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว นายประพจน์ เทวะนัง ผู้ใหญ่บ้าน 08-7186-1013
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม นายมานิตย์ ดู่คำ ผู้ใหญ่บ้าน 08-7657-2576
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม นายไพฑูลย์ เอกตาแสง ผู้ใหญ่บ้าน 086-1916150
086-1940654
หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ นางบุญรัศมี กันธิยะ ผู้ใหญ่บ้าน 090-0520568
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง นางราณี สมวัน ผู้ใหญ่บ้าน 082-1810254

จำนวนประชากร
ประชากรรวมทั้งสิ้น 9,290 คน แยกเป็น ชาย 4,445 คน หญิง 4,845 คน จำนวนครัวเรือน 4,670 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 150 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครองทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย (ข้อมูล ณ เดือน เมษายน พ.ศ. 2559)

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) ครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น 269 304 573 375
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร 232 252 484 253
หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย 352 400 752 359
หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว 434 511 945 496
หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว 407 481 888

585

หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย 305 323 628 357
หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด 306 361 667 316
หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง 528 517 1,045 527
หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว 259 245 504 205
หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม 465 458 923 424
หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม 337 380 717 289
หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ 272 295 567 209
หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง 279 318 597 275


2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม

เทศบาลตำบลท่าสาย มีถนนสายหลัก ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 เป็นเส้นทางสายหลัก ทิศตะวันตกมุ้งหน้าสู้ตัวเมืองจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออกมุ่งหน้าสู้อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเชียงของ

2.2 ถนน
ถนนในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสาย
- ถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย
- ถนนลูกรัง จำนวน 10 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 50 สาย

ถนนในเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย ได้แก่
- ถนนลาดยาง จำนวน 4 สาย
- ถนนลูกรัง จำนวน 0 สาย
- ถนนคอนกรีต จำนวน 0 สาย

2.2 ด้านน้ำอุปโภค บริโภค
เทศบาลตำบลท่าสาย มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค ดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติ
1. แม่น้ำลาว ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 2 3 4 7 8 ตำบลท่าสาย
2. อ่างเก็บน้ำ ห้วยอีเกิ้ง หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
3. อ่างเก็บน้ำ ห้วยปูแกง หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
4. หนองบัวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
5. อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
6. อ่างเก็บน้ำหนองสระหลวง หมู่ที่9 บ้านเขื่อนแก้ว
7. อ่างเก็บน้ำหนองหลวง หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
8. อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
9. อ่างเก็บน้ำต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
10. อ่างเก็บน้ำหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม

ระบบประปาหมู่บ้าน
1. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
2. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
3. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
4. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
5. ประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
6. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น
7. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอยสันลมจอย
8. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5 บ้านใหม่
9. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 5 หลังตลาดผลไสว
10. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย1
11. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 2
12. ประปาขนาดเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 7

ประปาส่วนภูมิภาค
1. ได้รับความอนุเคราะห์จากการประปาภูมิภาคเขต 9 เชียงใหม่ ในการขยายเขตจำหน่ายประปาในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย บริเวณทางหลวงแผ่นดินสายเชียงราย-เทิง ตั้งแต่ หมู่ที่ 1, 2 , 3 , 4 , 5 และหมู่ที่ 11
2. หมู่บ้านที่ขยายเขตประปา ของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
- หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
- หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
3. พื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค คือ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด(ฝั่งหนองไฮ) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง(ทุ่งฝาย) หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

ด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ 9
คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าสาย

งานซ่อมแซม บำรุงรักษา ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
จำนวน 13 หมู่บ้าน จำนวนดวงโคมที่มีทั้งหมด 725 จุด
คิดเป็นร้อยละ 25.93 เปอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าสาธารณะในตำบลท่าสาย

ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า
จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
คิดเป็นร้อยละ 7.69 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 13
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 97 หลังคาเรือน


3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำบลท่าสายมีเทือกเขาดอยปุยทอดผ่านตั้งแต่ บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 จนถึงบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร มีป่าไม้ธรรมชาติขึ้นตามแนวภูเขาและมีธารน้ำเล็กๆ ไหลตลอดปี โดยใช้ประโยชน์เป็นประปาภูเขาเพื่อใช้ในการอุปโภคและเพื่อการเกษตรกรรมของชาวบ้านทรัพยากรน้ำ
แหล่งน้ำธรรมชาติ
แหล่งน้ำที่สำคัญใช้ในประโยชน์ด้านการเกษตร การเพาะปลูก และการอุปโภค บริโภค ได้แก่ แม่น้ำลาว ไหลผ่าน บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1, บ้านร่องธาร หมู่ที่ 2, บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3, บ้านแม่ลาวท่าสาย หมู่ที่ 4, บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7, บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
1. อ่างเก็บน้ำห้วยอีเกิ้ง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6
2. อ่างเก็บน้ำห้วยปูแกง บ้านหัวดอย หมู่ที่ 6
3. หนองน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านป่าหัด หมู่ที่ 7
4. อ่างเก็บน้ำเขื่อนแก้ว บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9
5. อ่างเก็บน้ำหนองสระหลวง บ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9
6. อ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10
7. อ่างเก็บน้ำต้นผึ้ง บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 10
8. อ่างเก็บน้ำหนองเจ้าน้อยเจ้าแดง บ้านเวียงคุ้ม หมู่ที่ 11

แหล่งท่องเที่ยว

  พื้นที่ของตำบลท่าสายมีป่าไม้ธรรมชาติอยู่ตามแนวเทือกเขาดอยปุย มีสัตว์ป่า อาทิ ไก่ป่า และนกชนิดต่างๆ จำนวนมาก สามารถพัฒนาเป็น จุดชมวิวที่สวยงาม และมีอ่างเก็บน้ำสาธารณะหนองบัว หมู่ที่ 7 ขนาด พื้นที่ 92 ไร่ เป็นที่ผักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน


4. ด้านเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลท่าสาย ประกอบอาชีพหลากหลาย ประกอบด้วย
- ประชากรร้อยละ 20 มีอาชีพเกษตรกรรม
- ประชากรร้อยละ 45 มีอาชีพรับจ้าง
- ประชากรร้อยละ 35 มีอาชีพค้าขาย รับราชการ และรัฐวิสาหกิจ

หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลท่าสาย
- โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 3 แห่ง
- โรงสีขนาดเล็ก จำนวน 15 แห่ง
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
- คลังสินค้า จำนวน 1 แห่ง
- โรงแรม / ที่พัก / เกสต์เฮ้าส์ จำนวน 1 แห่ง
- ร้านค้า จำนวน 59 แห่ง
- ห้างสรรพสินค้า จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ที ที คอนกรีต จำกัด หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น
 โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ปูนตรานกอินทรี จำกัด (หาญเจริญ)
หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
 โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ปูนตราช้าง จำกัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตคอนกรีตบล็อก บริษัท เชียงรายแลนด์ แอสโซซิเอทส์จํากัด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม


5. ด้านสังคม

การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ แต่ละหมู่บ้านมีวัดตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางของการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยวัด สำนักสงฆ์ รวม 9 แห่ง และโบสถ์ รวม 2 แห่ง ดังนี้

ศาสนาพุทธ
ชื่อวัด ที่ตั้ง
วัดร่องธาร หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร
วัดศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
วัดสถาน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง
วัดป่าห้วยบง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง
สำนักสงฆ์เกาะแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
วัดป่าเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
วัดป่าหัวดอย หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม
วัดป่าธรรมประทีป หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม
สำนักสงฆ์เทพพรมทอง หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
วัดเวียงกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง

ศาสนาคริสต์
ชื่อวัด ที่ตั้ง
โบสถ์คริสตจักรเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
โบสถ์คริสตจักรลาหู่ หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
เขตเทศบาลตำบลท่าสาย มีขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นเหมือนของภาคเหนือทั่วไป เกิดจากการผสมผสานการดำเนินชีวิต และศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องการนับถือผี ส่งผลทำให้มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่จะแตกต่างกันไป ตามฤดูกาล ทั้งนี้ ภาคเหนือจะมีงานประเพณีในรอบปีแทบทุกเดือน จึงขอยกตัวอย่างประเพณีภาคเหนือบางส่วนมานำเสนอ ดังนี้
- สงกรานต์งานประเพณี
- ประเพณีปอยน้อย/บวชลูกแก้ว/แหล่ส่างลองเป็นประเพณีบวช หรือการบรรพชาของชาวเหนือ
- ประเพณีปอยหลวง หรืองานบุญปอยหลวง
- ประเพณียี่เป็ง(วันเพ็ญเดือนยี่) หรืองานลอยกระทง
- ประเพณีตานก๋วยสลาก

การสาธารณสุข
การบริการด้านการสาธารณสุขมีโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตั้งอยู่ในเขต 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย และแต่ละหมู่บ้านมีศูนย์บริการสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 164 คน สถานพยาบาล จำนวน 3 แห่ง อัตราการมีและใช้ส้วมแบบราดน้ำ 100 %

การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิ์การสังคม
การดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยดำเนินการในลักษณะมอบเบี้ยยังชีพและถุงยังชีพให้ตามความเดือดร้อนของประชาชน
- ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 1,105 คน
- ผู้พิการ จำนวน 175 คน
- ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 66 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- หน่วยบริการประชาชน (ตู้ยามตำรวจ ตำบลท่าสาย) จำนวน 1 แห่ง
- กองร้อยหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (น.ป.พ.) จำนวน 1 แห่ง
- สายตรวจอาสาชุมชนประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 75 คน

การศึกษา
ในพื้นที่ตำบลท่าสาย มีสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนอนุบาลจนถึงระดับ อาชีวศึกษา ดังนี้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ประกอบด้วย
- จำนวนเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 88 คน
นักเรียนชาย จำนวน 44 คน นักเรียนหญิง จำนวน 44 คน
- จำนวนครูผู้ดูแลเด็กทั้งหมด จำนวน 8 คน

สถาบันการศึกษาในตำบลท่าสายจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนบ้านท่าสาย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา)
- โรงเรียนบ้านหัวดอย (ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตอนต้น)
- วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย (ระดับอาชีวศึกษา)

ด้านการเมืองและการบริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าสาย
1. ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา / นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาลตำบลท่าสาย
เทศบาลตำบลท่าสายเป็นเทศบาลขนาดกลาง ประกอบด้วยฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสาย และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย

1. ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายที่มาจากการเลือกตั้ง หมู่บ้านละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล และให้นายอำเภอแต่งตั้งตามมติสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ประกอบด้วย

- นายมงคล บุญรักษา ประธานสภา
- นางสาวชวนชม สุขนิตย์ รองประธานสภา
- นายชาคริต อิ่นคำ เลขานุการสภา

สมาชิกสภา เขต 1
- นายสุภาพ ระลาธิ
- นายถวิล ทิศเชย
- นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
- นายนำ สมบัติ
- นายสมพล จันกุลี
- นายชาคริต อิ่นคำ

สมาชิกสภา เขต 2
- นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
- นายมงคล บุญรักษา
- นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์
- นางสำลี เทศสิงห์
- นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
- นางสาวชวนชม สุขนิตย์

2. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง และมีรองนายกเทศมนตรีมาจากการแต่งตั้ง จำนวน 2 คน และแต่งตั้งเลขานุการนายกเทศมนตรีได้ จำนวน 1 คน คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

2.1 นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
2.2 นายเจริญชัย เครือคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
2.3 นายวิจริต เกิ้งบุรี รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
2.4 นางสาวนำพา ขัติกันทา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
2.5 นายพนมกร จันทราพูน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย

3. พนักงานเทศบาล
มีปลัดเทศบาลตำบลท่าสายเป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของเทศบาลซึ่งได้แบ่งการบริหารราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้

3.1 สำนักปลัดเทศบาล

- ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
- รองปลัด

ข้าราชการจำนวน 10 คน
- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 คน
- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 13 คน

3.2 กองคลัง
- ข้าราชการ จำนวน 7 คน
- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 คน
- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 5 คน

3.3 กองช่าง
- ข้าราชการ จำนวน 3 คน
- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 คน
- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 คน

3.4 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ข้าราชการ จำนวน 5 คน
- ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 คน
- พนักงานจ้างเหมา จำนวน 4 คน

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์