Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 139816 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 308 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 11 หน้า

จดหมายข่าว เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2558


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:40:28)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2016 เวลา 16:35:48)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง

( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:49:19)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 09:34:04)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2559


( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2016 เวลา 15:25:17)
ประกาศจังหวัดเชียงรายเรื่อง งดการเผา


( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2016 เวลา 09:52:46)
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 - 16 กุมภาพันธ์ 2559
การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 10-14 ก.พ. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยจะมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส แต่ยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นประมาณ 2 เมตร

( ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:12:36)
จดหมายข่าว ...โรคติดต่อเพศสัมพันธ์


( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:39:33)
ตอนบนอากาศหนาวเย็น ลมแรง กรมอุตุฯเตือน 5-8 ก.พ. อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็น กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนในเกณฑ์เป็นแห่งๆถึงกระจาย ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในระยะนี้

( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 09:37:51)
จดหมายข่าว ผลกระทบของภาวะโลกร้อน


( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2016 เวลา 10:23:47)
กำหนดการโครงการเทศบาลสัญจร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2559


( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2016 เวลา 09:10:55)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไท
ในช่วงวันที่ 23-25 มกราคม 2559 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวน โดยที่มีฝนฟ้าคะนอง ในระยะแรกกับมีลมแรง จากนั้นอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว โดยอุณหภูมิจะลดลง 6-10 องศาเซลเซียส โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและภาคอื่นๆ จะมีผลกระทบในระยะต่อไป ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงไว้ด้วย ต่อจากนั้นในช่วงวันที่ 25-26 มกราคม 2559 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอากาศหนาวเย็น ต่อไปอีก

( ประกาศเมื่อ 22 มกราคม 2016 เวลา 09:08:15)
จดหมายข่าว เทศบาลตำบลท่าสาย
การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2016 เวลา 09:19:33)
จังหวัดเชียงรายสรุปยอดสะสม 4วันอุบัติเหตุ 69 ครั้งบาดเจ็บ 66 คนเสียชีวิต 9 ราย
การรณรงค์ สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559 รวม 4 วันมียอดสะสมอุบัติเหตุ 69 ครั้งบาดเจ็บ 66 คน ผู้เสียชีวิต 9 ราย

( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2016 เวลา 10:50:22)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก


( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 13:36:45)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแล


( ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2015 เวลา 13:20:18)
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศราคากลางอาคารศูนย์เด็กเล็ก


( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 16:31:21)
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพ


( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2015 เวลา 16:26:51)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเปิดสอบชิงทุนการศึกษาปี 2559 เพื่อศึกษาต่อ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครบุตรทหารผ่านศึกนอกประจำการ เพื่อสอบชิงทุนการศึกษาปี 2559

( ประกาศเมื่อ 18 ธันวาคม 2015 เวลา 11:21:19)
แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2558


( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:21:11)
ประชาสัมพันธ์ด้านการบริหารจัดการขยะ


( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:34:51)
ชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์


( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:40:44)
ชำระภาษีผ่านทางธนาคาร


( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:39:16)
มหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ


( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:47:28)
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง ประกาศราคากลาง


( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:32:40)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ


( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:30:25)
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายย้ายที่ทำการ


( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:12:31)
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าฝึกวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการสำหรับฝึกวิชาชีพให้คนพิการมีงานทำอย่างยั่งยืนและเป็นพลเมืองดีของสังคม โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าฝึกวิชาชีพเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวจัดสนามสอบคัดเลือกในเดือนกันยายน 2558ทั้ง 7 จังหวัด

( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 15:44:54)
ประชาสัมพันธ์ส่งโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 15:43:50)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 4
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปี 2559 จำนวน 10 สาขาอาชีพ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2558

( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2015 เวลา 15:42:27)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์