Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 155589 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 
 
:: ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
 
  แบบ สขร.1 ต.ค 56
  แบบ สขร1 พ.ย.56
  แบบ สขร1 ธ.ค.56
  แบบ สขร.1 ม.ค.57
  แบบ สขร1 ก.พ.57
  แบบ สขร1 มี.ค.57
  แบบ สขร1 เม.ย.57
  แบบ สขร1 พ.ค.57
  แบบ สขร1 มิ.ย.57
  แบบ สขร1 ก.ค.57
  แบบ สขร1 ส.ค.57
  แบบ สขร1 ก.ย.57
  แบบ สขร1 ต.ค.57
  แบบ สขร1 พ.ย.57
  แบบ สขร1 ธ.ค.57
  แบบ สขร1 ม.ค.58
  แบบ สขร1 ก.พ.58
  แบบ สขร1 มี.ค.58
  แบบ สขร1 เม.ย.58
  แบบ สขร1 พ.ค.58
  แบบ สขร1 มิ.ย.58
  แบบ สขร1 ก.ค.58
  แบบ สขร1 ส.ค.58
  แบบ สขร1 ก.ย. 58
  แบบ สขร1 ต.ค.58
  แบบ สขร1 พ.ย.58
  แบบ สขร1 ธ.ค.58
  แบบ สขร1 ม.ค.59
  แบบ สขร1 ก.พ.59
  แบบ สขร1 มี.ค.59
  แบบ สขร1 เม.ย.59
  แบบ สขร1 พ.ค.59
  แบบ สขร1 มิ.ย.59
  แบบ สขร1 ก.ค.59
  แบบ สขร1 ส.ค.59
  แบบ สขร1 ก.ย.59
  แบบ สขร1 ต.ค. 59
  แบบ สขร1 พ.ย. 59
  แบบ สขร1 ธ.ค. 59
  แบบ สขร1 ม.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.พ. 60
  แบบ สขร1 มี.ค. 60
  แบบ สขร1 เม.ย. 60
  แบบ สขร1 พ.ค. 60
  แบบ สขร1 มิ.ย. 60
  แบบ สขร1 ก.ค. 60
  แบบ สขร1 ส.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.ย. 60
  แบบ สขร1 ต.ค. 60
  แบบ สขร1 พ.ย. 60
  แบบ สขร1 ธ.ค. 60
  แบบ สขร1 ม.ค. 61
  แบบ สขร1 ก.พ. 61
  แบบ สขร1 มี.ค. 61
  แบบ สขร. เม.ย. 61
  แบบ สขร. พ.ค. 61
  แบบ สขร. มิ.ย. 61
  แบบ สขร. ก.ค. 61
  แบบ สขร. ส.ค. 61
  แบบ สขร. ก.ย. 61
  แบบ สขร. ต.ค. 61
  แบบ สขร. พ.ย. 61
  แบบ สขร. ธ.ค. 61
  แบบ สขร. ม.ค. 62
  แบบ สขร. ก.พ. 62
  แบบ สขร. มี.ค. 62
  แบบ สขร. เม.ย. 62
  แบบ สขร. พ.ค. 62
  แบบ สขร. มิ.ย. 62
  แบบ สขร. ก.ค. 62
  แบบ สขร. ส.ค. 62
  แบบ สขร. ก.ย. 62
  แบบ สขร. ต.ค. 62
  แบบ สขร. พ.ย. 62
  แบบ สขร. ธ.ค. 62
  แบบ สขร. ม.ค. 63
  แบบ สขร. ก.พ. 63
  แบบ สขร. มี.ค. 63
  แบบ สขร. เม.ย. 63
  แบบ สขร. พ.ค.63
  แบบ สขร. มิ.ย. 63
  แบบ สขร. ก.ค. 63
  แบบ สขร. ส.ค. 63
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์