Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 133099 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
:: สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
  แบบ สขร.1 ต.ค 56
  แบบ สขร1 พ.ย.56
  แบบ สขร1 ธ.ค.56
  แบบ สขร.1 ม.ค.57
  แบบ สขร1 ก.พ.57
  แบบ สขร1 มี.ค.57
  แบบ สขร1 เม.ย.57
  แบบ สขร1 พ.ค.57
  แบบ สขร1 มิ.ย.57
  แบบ สขร1 ก.ค.57
  แบบ สขร1 ส.ค.57
  แบบ สขร1 ก.ย.57
  แบบ สขร1 ต.ค.57
  แบบ สขร1 พ.ย.57
  แบบ สขร1 ธ.ค.57
  แบบ สขร1 ม.ค.58
  แบบ สขร1 ก.พ.58
  แบบ สขร1 มี.ค.58
  แบบ สขร1 เม.ย.58
  แบบ สขร1 พ.ค.58
  แบบ สขร1 มิ.ย.58
  แบบ สขร1 ก.ค.58
  แบบ สขร1 ส.ค.58
  แบบ สขร1 ก.ย. 58
  แบบ สขร1 ต.ค.58
  แบบ สขร1 พ.ย.58
  แบบ สขร1 ธ.ค.58
  แบบ สขร1 ม.ค.59
  แบบ สขร1 ก.พ.59
  แบบ สขร1 มี.ค.59
  แบบ สขร1 เม.ย.59
  แบบ สขร1 พ.ค.59
  แบบ สขร1 มิ.ย.59
  แบบ สขร1 ก.ค.59
  แบบ สขร1 ส.ค.59
  แบบ สขร1 ก.ย.59
  แบบ สขร1 ต.ค. 59
  แบบ สขร1 พ.ย. 59
  แบบ สขร1 ธ.ค. 59
  แบบ สขร1 ม.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.พ. 60
  แบบ สขร1 มี.ค. 60
  แบบ สขร1 เม.ย. 60
  แบบ สขร1 พ.ค. 60
  แบบ สขร1 มิ.ย. 60
  แบบ สขร1 ก.ค. 60
  แบบ สขร1 ส.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.ย. 60
  แบบ สขร1 ต.ค. 60
  แบบ สขร1 พ.ย. 60
  แบบ สขร1 ธ.ค. 60
  แบบ สขร1 ม.ค. 61
  แบบ สขร1 ก.พ. 61
  แบบ สขร1 มี.ค. 61
  แบบ สขร. เม.ย. 61
  แบบ สขร. พ.ค. 61
  แบบ สขร. มิ.ย. 61
  แบบ สขร. ก.ค. 61
  แบบ สขร. ส.ค. 61
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์