Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 133099 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
 
:: งานจัดเก็บรายได้

:: พบข้อมูล งานจัดเก็บรายได้ ทั้งหมด 10 รายการ

ชื่อไฟล์
วันที่อัพโหลดข้อมูล
  ป้ายประชาสัมพันธ์ กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:46:39
  การชำระภาษีผ่านทางธนาคาร ประจำปี 2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:12:05
  การชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ประจำปี 2561 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:10:58
  การชำระภาษีผ่านทางธนาคาร ประจำปี2560 06 มิถุนายน 2018 เวลา 09:33:48
  การชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 05 มิถุนายน 2018 เวลา 15:28:06
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2557 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:30:33
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2556 29 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:29:12
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2555 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 08:21:49
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีและชำระภาษี ประจำปี 2554 17 กรกฏาคม 2012 เวลา 14:11:52
  งบเดือน ตุลาคม 2552 07 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:54:52

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์