Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 162571 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 10 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 388 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 13 หน้า

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 15:29:57)
มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย


( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 15:28:07)
กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดเชียงร
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47 เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 15:26:43)
กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 16)
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16)

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 15:24:19)
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร


( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 15:22:17)
เข้มงวด ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 14:55:19)
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 14:53:25)
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 13 มกราคม 2564 เวลา 13:53:28)
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรม ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์) บู
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลท่าสาย นำโดยท่านนายกชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย พร้อมทั้ง พ.ต.ต.ปริวัฒน์ เทศสิงห์ สารวัตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ปลัดเทศบาล กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย และมวลชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จำนวน 50 คน ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรม ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์) บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2564 เวลา 16:36:24)
โครงการปลุกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ


( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 11:25:42)
ChiangRai Big Cleaning Day 10.10.12.20


( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 16:40:19)
แนวทางการดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังห


( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 14:12:19)
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 38
เรื่อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดเชียงราย (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020 เวลา 09:50:15)
กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
แจ้งกำหนดระยะเวลาเริ่มบังคับใช้อัตราภาษีป้ายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566” สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 12) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 เสร็จแล้วโดยได้แก้ไขชื่อร่างกฎกระทรวงเป็น “ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ..” กำหนดให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้ 1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน (ก) ป้ายที่มีข้อความเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นได้ ให้คิดอัตรา 10 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 5 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 2. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนกับภาพ และหรือเครื่องหมายอื่น (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 26 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร 3. ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่ และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ (ก) ป้ายที่มีข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพที่เคลื่อนที่ หรือเปลี่ยนเป็นข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ ให้คิดอัตรา 52 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร (ข) ป้ายนอกจาก (ก) ให้คิดอัตรา 50 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ที่มา: สมาคมป้ายและโฆษณา

( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2020 เวลา 15:15:55)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


( ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:31:39)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:04:31)
ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนด ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 โดยมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 - 13 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:19:20)
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:45:18)
3 ขั้นตอนการห้ามเลือดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:07:12)
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 7)

( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 11:17:20)
ปัจจัยที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในผู้ที่ผ่านกักกันเชื้อโควิด-19
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:11:16)
จดหมายข่าว การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเช
การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2020 เวลา 12:28:41)
ปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัส RSV
โรคใกล้ตัวที่พ่อแม่ต้องรู้ ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลท่าสาย (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 09 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:48:16)
รับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:59:11)
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ) (ฉบับที่ 10/2563) (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:00:07)
NEW NORMAL FOR HEALTH PROMOTION
ใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2020 เวลา 08:53:03)
ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:05:44)
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด้วยความห่วยใย ..... เทศบาลบาตำบลท่าสาย เฝ้าระวัง การ์ดอย่าตก (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 09:03:44)
ลอยกระทง .... ด้วยความปลอดภัย
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2020 เวลา 08:40:57)
ทำบุญสำนักงานและทำพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่


( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 16:33:56)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์