Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 166729 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 421 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 15 หน้า

รายงานคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564


( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2564 เวลา 09:06:40)
รายงานคุณภาพอากาศ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564


( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09:30:11)
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำหรับ #ตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ✅

( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564 เวลา 16:08:23)
✅ กิจกรรมที่สามารถจัดได้ในเทศกาลสงกรานต์ 2564 ✅
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2564 เวลา 15:41:54)
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14:43:22)
กำหนดมาตรการปฏิบัติด่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จั
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่9/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติด่อผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าพื้นที่จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09:36:32)
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจSeason3


( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15:20:59)
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
สามารถแจ้งก่อนวันเลือกตั้ง (21-27 มีนาคม 2564) และหลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564) โดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนอำเภอเมืองเชียงราย (ผู้ซึ่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสายมอบหมาย)

( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08:54:07)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2564 เวลา 08:50:26)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย


( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15:18:51)
แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภป.1


( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 12:07:09)
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
1. เทศบาลตำบลท่าสาย ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการเสียภาษี 2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) 3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม 4. เทศบาลตำบลท่าสายตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. 3) 5. เทศบาลตำบลท่าสายรับชำระภาษี (เจ้าของป้ายชำระภาษีทันที หรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลา) 6. กรณีที่เจ้าของป้ายชำระภาษีเกินเวลาที่กำหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องชำระภาษีและ เงินเพิ่ม 7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 8. กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 9. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 10. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 11. หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2564 เวลา 12:02:02)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09:19:09)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน


( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2564 เวลา 15:45:21)
กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย ปรับปรุงครั้งที่ 3

( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2564 เวลา 09:54:03)
การเพิ่ม-ถอนชื่อ เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศ


( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 17:35:44)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 09:15:26)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2564 เวลา 09:14:08)
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าสาย โทร. 053-773-952

( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564 เวลา 10:55:47)
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา่เทศบาลตำบลท่าสาย 28 มีนาคม 2564


( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2564 เวลา 10:51:57)
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
(งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)

( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2564 เวลา 16:42:41)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:30:22)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00:41)
กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:27:06)
ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:32:30)
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564

( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12:30:07)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:35:00)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:32:05)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08:52:16)
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564


( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:58:22)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์