Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย ปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 128625 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 294 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 10 หน้า

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
ด่วน !!! งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสาย ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ป้องกันสิ่งแวดล้อม

( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2018 เวลา 15:44:20)
เทศบาลตำบลท่าสายจัดโครงการการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปี 2561


( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2018 เวลา 11:46:03)
กำหนดการเทศบาลท่าสายสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2561


( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2018 เวลา 11:18:10)
ขอความร่วมมือ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2561
เทศบาลตำบลท่าสายขอความร่วมมือจากท่าน กรุณายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ิดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561

( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:40:21)
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่านเที่ยวงานตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 15:40:12)
ประชาสัมพันธ์โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ป
ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 เสนอโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 11:38:26)
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมา
กิจกรรมประเมิน "หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ในพื้นที่ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2017 เวลา 15:44:01)
จดหมายข่าว เรื่องอันตรายของ “ยาเสพติด” ยาเม็ดเล็กๆ แต่โทษไม่เล็ก ร้ายแรงถึงชีวิต


( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 09:46:22)
จดหมายข่าว เรื่องวิธีการรับมือต่อภัยพิบัติ


( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 16:54:54)
ประชาสัมพันธ์
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 16:42:31)
โครงการฝึกอาชีพตัดเย็บ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:44:06)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:40:52)
ระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาหมู่บ้าน


( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 08:38:15)
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี ๒๕๖๐


( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2017 เวลา 14:04:34)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ


( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2017 เวลา 15:54:08)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอ


( ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2017 เวลา 10:54:28)
จ.เชียงราย ประกาศงดเผาทุกชนิดตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน


( ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:51:19)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส


( ประกาศเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:40:18)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อให้บริการเทศบาลตำบลท่าสาย พ.ศ. 2559


( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:57:57)
ประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ


( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:56:02)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้อ


( ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2017 เวลา 14:12:43)
การยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีประจำปี 256


( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2017 เวลา 09:45:52)
เทศบาลนครเชียงราย เตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอมและตักบา
เทศบาลนครเชียงรายเตรียมอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระธาตุ 9 จอม ในจังหวัดเชียงราย และพิธีตักบาตรดอกไม้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาได้สักการะเป็นสิริมงคล

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 10:16:07)
จดหมายข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลท่าสาย การเฝ้าระมัดระวังโรคไวรัสซิกา
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคได้ประสานไปยังศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป(ECDC) และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อสอบถามถึงกรณีศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหภาพยุโรป(ECDC) ระบุว่าประเทศไทยมีสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในระดับสีแดง และนับเป็นประเทศที่รายงานพบผู้ป่วยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2016 เวลา 10:13:00)
กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 255


( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:07:03)
ขอขอบพระคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้จัดทำริบบิ้นดำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 200 ชิ้น มอบเทศบาลตำบลท่าสาย เพื่อมอบประชาชนในพื้นที่ต่อไป

( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2016 เวลา 15:58:43)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพ


( ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2016 เวลา 10:42:27)
กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิการยน 255


( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2016 เวลา 16:05:55)
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการจัดกิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ วัดสถาน หมู่ 7 ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2016 เวลา 13:13:39)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การเปิดให้บริการนอกเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานก่อนเวลาราชการ ช่วงเวลาพักเที่ยงและหลังเวลาราชการ

( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2016 เวลา 10:57:47)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์