Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 158684 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 357 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 12 หน้า

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


( ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2020 เวลา 11:43:36)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนตอนการทำงานเ


( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2020 เวลา 10:49:09)
การเปิดให่บริการประชาชนนอกเวราชการและในช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ


( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2020 เวลา 13:51:20)
ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่
เทศบาลตำบลท่าสาย ประชาสัมพันธ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2

( ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2020 เวลา 13:56:52)
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รักษาระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อคนที่คุณรัก

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2020 เวลา 15:15:30)
การคัดแยกขยะมูลฝอย


( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2020 เวลา 15:02:38)
#ขยายเวลารับสมัคร #อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลท่าสาย
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2020 เวลา 14:56:24)
ประกาศเทศบาลการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2020 เวลา 09:42:05)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายเรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี


( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2020 เวลา 16:25:06)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 14:49:15)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563


( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 13:47:55)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจ


( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 10:53:43)
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพฯ


( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2020 เวลา 14:31:15)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลท่าสาย ตามแผนการดูแลรายบุลคล Care Plan ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (วันเวลาราชการ) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2020 เวลา 14:21:22)
ความรู้เกี่ยวกับระบอบปประชาธิปไตย


( ประกาศเมื่อ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:05:50)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:59:49)
โครงการผ่าตัดทำหทันสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในพื้นที่ตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 11 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:55:13)
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด


( ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2020 เวลา 11:16:19)
รายงานผลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเท


( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 15:06:03)
รายงานสรุปผลการดำเนินการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ในรอบ 6 เดือนแรกของปีง


( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 13:36:14)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563


( ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2020 เวลา 09:45:28)
ประกาศรายชื่อผูู้สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสอบภาคความรู้ความสามรถทั่วไป(ภาค ก) แลัภาค


( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:43:16)
ประกาศรายชื่อผูู้สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสอบภาคความรู้ความสามรถทั่วไป(ภาค ก) แลัภาค


( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2020 เวลา 14:43:13)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


( ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 16:19:47)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
คลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัยหาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2020 เวลา 15:02:29)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25


( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2020 เวลา 11:17:38)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 25


( ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2020 เวลา 11:17:34)
บัตรทอง30บาทกับโควิด-19


( ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2020 เวลา 09:54:58)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าปละหมอกควัน


( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2020 เวลา 11:48:39)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2020 เวลา 16:40:49)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์