Untitled Document

นายมงคล บุญรักษา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

นางสาวชวนชม สุขนิตย์
รองประธานสภาเทศบาล
นายสงัด อายุยืน
เลขานุการสภาเทศบาล

นายถวิล ทิศเชย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุภาพ ระลาธิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมพล จันกุลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธเนศธรรม ไคร้ศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนำ สมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสำลี เทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายแสงจันทร์ ชัยสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายมงคล บุญรักษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวชวนชม สุขนิตย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์