Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138347 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 307 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 5 จากทั้งหมด 11 หน้า

กำหนดการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓)
ตามที่คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการตามโครงการของคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ กำหนดจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้กำหนดดำเนินการจัดเวทีระดับอำเภอ ครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา 09.30 น.- 15.00 น.

( ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:21:16)
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2015 เวลา 09:40:06)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สาขาพนักงานนวดแผนไทย มีโครงการออกหน่วยบริกา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย สาขาพนักงานนวดแผนไทย มีโครงการออกหน่วยบริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 21-25 เมษายน ให้บริการนวดแผนไทย และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ จึงเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวจังหวัดเชียงรายที่ว่างๆ หรืออยากลองใช้บริการนวดไทยค่าครูตามจิตศรัทธา ใกล้ที่ไหน ไปที่นั่นได้เลยจ้า

( ประกาศเมื่อ 21 เมษายน 2015 เวลา 09:37:36)
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับภาคีเครือข่ายทำพิธีลงนามโครงการขับเคลื่อนองค์กรเด็กและเยา
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สสส. และภาคีเครือข่าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้องตกลงร่วมมือโครงการขับเคลื่อนองค์กรเด็กและเยาวชนสุขภาวะ จังหวัดเชียงราย "มัดปุ๊กเจียงฮาย เครือข่ายสุขภาวะ"

( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2015 เวลา 09:44:39)
ขนส่งเชียงรายกำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสา
ด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดวันอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๘ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ระยะเวลาอบรมทดสอบ ๒ วัน (สำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อบรม ๑ วัน คือ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘) ฉะนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบัตรประจำตัวคนขับรถ ยื่นคำขอที่ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ(ชั้น๒) สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

( ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2015 เวลา 10:11:21)
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจริญพระชนมายุ
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจริญพระชนมายุ 5 รอบในวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2015 เวลา 15:37:02)
เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว จัดงานใหญ่บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำป
เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้ว จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2558 ณ วัดพระแก้ว ระหว่างวันที่ 1 – 10 เมษายน 2558 นี้

( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2015 เวลา 11:19:43)
พระสิงห์ 1 วัดบ้านเกิด ท่าน ว.วชิรเมธี ถูกอุ้มหายปริศนา
วันที่ 15 มี.ค.58 นายประจันทร์ กันทะสอน ผู้ใหญ่บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ต.ครึ่งใต้ อ.เชียงของ จ.เชียงราย นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบตู้ไม้เก็บพระพุทธรูปภายในกุฏิสงฆ์ของวัดครึ่งใต้ ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ภายหลังพระสิงห์ 1 เชียงแสนเกศบัวบาน ขนาดหน้าตัก 4*7 นิ้ว เนื้อสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ได้หายไปจากวัดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่าปัจจุบันชาวบ้านได้นำพระพุทธรูปขนาดและปางต่างๆทั้งหมดที่เหลืออยู่กว่า 10 องค์ ไปเก็บไว้ในกรงเหล็กที่ทำขึ้นโดยเฉพาะและล็อคด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการสูญหายและถูกมือดีย้อนรอยกลับมาขโมยอีก

( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2015 เวลา 10:48:02)
อุตุชี้ไทยมีฝนฟ้าคะนอง กทม.กลางวันอากาศร้อน
เมื่อวันที่ 2 มี.ค. กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะอากาศดังกล่าวไว้ด้วย พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 วันนี้ ถึง 06.00 วันพรุ่งนี้

( ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2015 เวลา 08:53:32)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ


( ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14:24:49)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อประสานท่อประปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อประสานท่อประปา

( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2015 เวลา 10:40:12)
อุตุฯ เผย ทั่วไทยอบอุ่นขึ้น 1-3 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศเที่ยงวัน อากาศหนาวกำลังอ่อนลง อุ่นขึ้น 1-3 องศา กทม. เย็นต่ำสุด 20 องศา

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2015 เวลา 09:01:47)
ท่าน ว.วชิรเมธี อัญเชิญพรพระพุทธเจ้าอวยพรปีใหม่ ขนส่งระดมสมองลดอุบัติเหตุ
“ท่าน ว.วชิรเมธี” เตรียมปฏิทินสามแผ่นดินล้านนาแสนชุด แจกญาติโยมสวดมนต์ข้ามปี พร้อมอัญเชิญพรพระพุทธเจ้าเป็นพรปีใหม่ เตือนใช้รถใช้ถนนให้ระวัง เมาอย่าขับ ขอให้ฉลองแบบชาวพุทธเข้าวัดฟังธรรมแทน

( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2014 เวลา 10:54:53)
เชิญพ่อแม่พี่น้องร่วม การประกาศวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย โดยนายชรินทร์ สุวรรณภูเต ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ดำเนินการกิจกรรมการประกาศวาระกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการป้องกันและลดความสูญเสียจากภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน อุบัติเหตุทางถนน อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหว (Kick Off Upper North 2 Disaster Prevention And Mitigation 2015 :Kick Off Upper North 2 – 2015) วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ปี 2557 การเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยกำหนดดำเนินการในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2014 เวลา 10:52:45)
เชิญเที่ยวงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน
เชิญเที่ยวงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตำบลดอยลาน ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลดอยลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 09:36:32)
เชียงราย ผสานความร่วมมือเตรียมพร้อมทีมสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท
เชียงรายผสานความร่วมมือเตรียมความพร้อมทีมบุคลากรสาธารณสุข ขนส่ง แขวงการทาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใน 18 อำเภอ รับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558เพื่อหาสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้การแก้ไขปัญหาถูกจุดตรงประเด็น

( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 09:33:27)
กรมอุตุฯออกประกาศ ฉบับ7 อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบน ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และคลื่นลมแรงในอ่าวไทย"

( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 14:47:57)
มูลนิธิโรคตับ จับมือ 83 รพ.ทั่วประเทศ ตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี
มูลนิธิโรคตับ และ 83 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมมอบของขวัญปีใหม่2558 แก่ประชาชน ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบบีฟรี โรงพยาบาลละ 100 ท่าน ในโครงการ “เรารักตับ” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม พ.ศ.2557 รองรับการตรวจได้ 8,300 คน

( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2014 เวลา 14:46:50)
เชียงราย ระดม อปท.บูมท่องเที่ยวเวียงแก่น เปรียบเป็นนิวซีแลนด์เมืองไทย
ฝ่ายปกครองระดมองค์กรปกครองส่วนท้องที่ในอำเภอเวียงแก่น เมืองพ่อขุนฯ จับมือร่วมโปรโมตโปรแกรม “หนาวนี้เที่ยวเวียงแก่น นิวซีแลนด์เมืองไทย” บูมท่องเที่ยวชายแดนไทย-ลาว

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2014 เวลา 10:58:41)
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การสมัครเป็นเครือข่าย ป.ป.ช. ภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:52:38)
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:26:51)
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2014 เวลา 08:45:55)
เชิญชวนบริจาคเสื้อผ้าแก่เด็กชาวเขาบนดอยบ้านหมอผี ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเช


( ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:12:58)
เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญร่วมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 19 ประจำปี 255


( ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2014 เวลา 14:41:05)
งาน มหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย, สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย, กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงราย, สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดงาน มหกรรมระบำดอกไม้ Chiangrai Dancing Flower 2014 สุดอลังการครั้งแรกในเมืองไทย

( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:33:10)
เปิดงานนิทรรศการ What’s cooking โดยไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์
เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ขัวศิลปะ เชียงรายจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ What's COOKING ซึ่งเป็นนิทรรศการเดี่ยวในรอบ10 ปีและเป็นครั้งแรกที่แสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ ขัวศิลปะ เชียงราย ของไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์

( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:32:21)
ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสารการทุจริต คอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลท่าสาย


( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 17:02:23)
เทสบาลตำบลท่าสาย ขอประชาสัมพันธ์
เปิดให้เสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

( ประกาศเมื่อ 03 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:07:46)
เชิญชม ชิม ช้อป ในงาน เชียงราย OTOP - SMEs Fair ครั้งที่ 7
เชียงราย เตรียมจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เชียงราย OTOP - SMEs Fair ครั้งที่ 7 เพื่อโปรโมตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2014 เวลา 09:04:18)
ขอเชิญร่วมบริจาคหรือซื้อเสื้อสบทบทุนโครงการสร้างแท็งก์เก็บน้ำ รร.กกน้อยวิทยา
ทางเว็บไซต์ เชียงรายโฟกัส ดอทคอม กำลังจะร่วมกันกับสมาชิก สร้างแท็งค์สำหรับเก็บน้ำไว้ให้นักเรียนและคุณครูได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ รร.กกน้อยวิทยา ซึ่งตั้งอยู่ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย แต่อยู่ในป่าเขา การเดินทางค่อนข้างยากลำบาก มีนักเรียนอยู่ประจำกินนอนที่ รร.แห่งนี้เกือบสองร้อยคน สถานที่กักเก็บน้ำเดิมไม่พอใช้ บางวันคุณครูก็ไม่ได้อาบน้ำ เนื่องจากน้ำหมดเสียก่อน ....

( ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2014 เวลา 08:54:15)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์