Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 164275 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 5 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการประชาชนบ้านท่าสาย หมู่ที่ 3 ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ใส่ใจสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมู่ที่ 1

โครงการโรงเรียนบ้านหัวดอยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19)

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน)

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
 


รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
      กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
   
ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
      ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
   
มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
      มาแล้ว ลด 90%ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
     
   
 
:: ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ข
( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:35:15)
:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจุดเริ่ม 0+000 กม. ถึงจ
( ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:51:27)
:: ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนา
( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:50:06)
:: ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรท
( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:35:04)
:: ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 18:24:58)
:: ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจุดเริ่ม ๐+๐๐๐ กม.
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2564 เวลา 16:30:18)
:: ประกาศประกวดราคาซืื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล
( ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2564 เวลา 17:07:17)
:: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยลึก พร้อมระบบปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:44:08)
:: เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถ
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2564 เวลา 16:10:33)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2564 เวลา 15:19:10)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
08-9553-8606
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์