Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 162810 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง ภายใต้กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดภาวะโลกร้อน)

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย
 


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)
   
มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงราย
     
   
กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดเชียงร
      ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 47 เรื่องกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้จังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง
   
กรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 16)
      ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16)
   
การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
     
   
เข้มงวด ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
      (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)
   
มาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที
      (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)
   
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี
      (งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม)
   
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรม ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์) บู
      เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลท่าสาย นำโดยท่านนายกชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย พร้อมทั้ง พ.ต.ต.ปริวัฒน์ เทศสิงห์ สารวัตรหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ปลัดเทศบาล กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวดอย และมวลชนหมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย จำนวน 50 คน ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรม ส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์) บูรณาการร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
   
โครงการปลุกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
     
   
 
:: ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยลึก พร้อมระบบปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก
( ประกาศเมื่อ 20 มกราคม 2564 เวลา 17:44:08)
:: เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถ
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2564 เวลา 16:10:33)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2564 เวลา 15:19:10)
:: ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายหัวยลึก พร้อมระบบปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อ
( ประกาศเมื่อ 12 มกราคม 2564 เวลา 15:55:10)
:: ประกาศร่างประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ด
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2564 เวลา 15:56:14)
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
( ประกาศเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2020 เวลา 13:30:15)
:: แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โคร
( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 16:22:40)
:: แบบ บก.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โคร
( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 16:22:39)
:: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อคู่) หมู่
( ประกาศเมื่อ 29 ตุลาคม 2020 เวลา 16:18:22)
:: ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ท่อคู่)
( ประกาศเมื่อ 22 ตุลาคม 2020 เวลา 16:04:02)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
นายชัยยศ หม่อมพกุล
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
ไม่ได้รับความธรรม
*ร้องทุกข์-ร้องเรียน
สายตรงนายกเทศมนตรี
หมายเลขโทรศัพท์
095-6862553
089-5535564

หรือคลิกที่นี่
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
08-9553-8606
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์