Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แบบฟอร์มใบลา
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 182349 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกผักอินทรีย์

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสาย

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกผักอินทรีย์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปลูกผักอินทรีย์

เทศบาลตำบลท่าสายทำพิธีไหว้เจ้าที่

ศูนย์การเรียนรูู้เทศบาลตำบลท่าสาย หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย
 


ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด
      ประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด "60วันปลอดการเผา ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย" ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2565 -ห้ามการเผาในพื้นที่ชุมชน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับไม่เกิน 25,000 บาท -ห้ามการเผาในพื้นที่ป่า หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 30 ปี ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 3,000,000 บาท -กรณีพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับเงินรางวัลนำจับจากกองทุนไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงราย สายด่วน 191 , 1784
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 17:07:14
   
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
      ท่านสามารถตรวจสอบราคาได้ที่ หัวข้องานจัดเก็บราย ได้เรื่องตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำปี2565
วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 11:40:54
   
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะ
      ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขยะและมูลฝอยนอกสถานที่
วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 08:40:46
   
พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔
      พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ใช้อัตราภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สำหรับ การจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11:45:23
   
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
     
วันที่ 01 ธันวาคม 2564 เวลา 11:36:53
   
แจ้งเตือนอันตรายจากอัคคีภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว
      แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงอันตรายจากอัคคีภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาว ได้แก่ การเกิดอัคคีภัยจากการจุดไฟเพื่อคลายหนาว การลุกลามจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ตลอดจนการหมดสติและการขาดอากาศหายใจจากการผิงไฟที่อับอากาศ และช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเหตุ และขอรับความช่วยเหลือของจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงสายด่วนสาธารณภัย 1784 และช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย ผ่าน Line Official Account "1784DDPM" ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:16:35
   
ประกาศทต.ท่าสาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล(พ.ศ.2566-2570)
      ประกาศทต.ท่าสาย เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)ของทต.ท่าสาย
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:39:15
   
ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศขยายการใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      ประชาสัมพันธ์ เรื่องประกาศขยายการใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2565)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:35:57
   
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
      โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว6205 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:19:35
   
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
      คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 19/2564 สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:17:58
   
 
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
( ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 17:16:47)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ
( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 15:47:53)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน
( ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564 เวลา 15:05:10)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถย
( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564 เวลา 18:47:42)
:: ประกาศ เทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน
( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2564 เวลา 18:44:20)
:: ประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนา
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 17:44:48)
:: ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2564 เวลา 12:34:08)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
( ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:10:58)
:: ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด ๑๒ ท
( ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 17:04:13)
:: ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 11:05:15)

อ่านข่าวทั้งหมด »  

 
 
 
 
 
 
นายวิจิตร เกิ้งบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย
สายตรงนายกเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-2455093
 
นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาล
สายตรงปลัดเทศบาล
หมายเลขโทรศัพท์
065-9545190
 
 
 
 
 


 

 

 

 
 
รวมลิงค์ อปท.เชียงราย
 
 
ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
 
ท่องเที่ยวเชียงราย
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม | ททท.ภาคเหนือเขต2 | ศูนย์บริหารจัดการท่องเที่ยวเชียงราย | สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย | ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
ข่าวสารท้องถิ่น
เชียงรายทูเดย์ | สวท.เชียงราย | จังหวัดเชียงราย | เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | รร.พาณิชยการเชียงราย | รร.วิรุณบริหารธุรกิจ | รร.เทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์