Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 162574 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี
 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

สมาคมแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงราย บริจาคโลงศพแก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย

โครงการปลุกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ

การบริหารจัดการขยะอันตรายตำบลท่าสาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย

พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงตามหลักธรรมภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลท่าสาย มีกิจกรรมแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันในสถานที่เสี่ยง

ส่งมอบกระเบื้องหลังคาให้แก่ประชาชนผู้ประภัยพายุฝนฤดูร้อน

เพลิงไหม้บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ข้างสำนักงานสาธารณสุขและบ่อขยะเดิมเทศบาลตำบลท่าสาย

กิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ปิดโครงการชี้แจงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ประจำปี2563

กิจกรรมอบรมอาชีพ การทำพวงหรีดและดอกไม้จันทน์

โครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลท่าสาย

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก

พิธีเปิดและรับมอบประติมากรรม

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

เทศบาลตำบลท่าสายจัดโครงการกิจกรรม big cleaning day สวนสาธารณะหนองบัวท่าสาย

นายกเทศมนตรี ทต.ท่าสาย ส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบอัติมัติให้แก่ประชาชนไว้ใช้ประโยชน์

โครงการกิจกรรมจิตอาสา

โครงการสร้างความชุ่มชื้นคืนผืนป่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ตามหลักธรรมาภิบาล โครงการกิจกรรมจิตอาสา และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลท่าสายรับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ร่วมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

กิจกรรม Kick Off จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมธรรมสัญจร ปรปะจำปี 2562

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

มอบทรายอะเบทโรงเรียนบ้านหัวดอย

มอบทรายอะเบท

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์