Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 143388 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

นายกเทศมนตรี ทต.ท่าสาย ส่งมอบเครื่องผสมปุ๋ยหมักแบบอัติมัติให้แก่ประชาชนไว้ใช้ประโยชน์

โครงการกิจกรรมจิตอาสา

โครงการสร้างความชุ่มชื้นคืนผืนป่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ตามหลักธรรมาภิบาล โครงการกิจกรรมจิตอาสา และโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลท่าสายรับเกียรติบัตรรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ร่วมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

กิจกรรม Kick Off จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมธรรมสัญจร ปรปะจำปี 2562

โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562

โครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคหนอนพยาธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

งานประเพณีหล่อเทียนพรรษา

มอบทรายอะเบทโรงเรียนบ้านหัวดอย

มอบทรายอะเบท

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย

รับมอบเครื่องเล่นสนาม

ประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นทีตำบลท่าสาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

โครงการฝึกอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมจัดดอกไม้สด)

อบรมจิตอาสา กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ

ทต.ท่าสายจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

โครงการส่งเสริมศูน์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย

โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่าไรไม่ให้เสี่ยง

ร่วมงานรัฐพิธีและกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

โครงการจัดกิจกรรม 5 ส

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลท่าสายจัดโครงการ ลานวัฒนธรรมตำบลท่าสาย

ต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการบัณฑิตน้อย

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย

พิธีปิดโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน

ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์