Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 166732 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 7 ไอพี
 

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปีงบประมาณพ.ศ2564

โครงการแข่งทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าสายและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าสาย

จับฉลากผู้ได้รับการเลือกตั้ง เนื่องจากอันดับที่6คะแนนเสียงเท่ากัน

โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รับคืนหีบและบัตรเลือกตั้ง พร้อมทั้งอุปกรณ์และประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายและนายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย (อย่างไม่เป็นทางการ)

ส่งมอบหีบและบัตรเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2564

โครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพ. ศ. 2564

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย ออกส่งน้ำและวางถังน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสาย

ตรวจติดตามการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิสภาเทศบาลตำบลท่าสาย

ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกเหตุรถชนกันบริเวณหมู่ 2 บ้านร่องธารหน้าบริษัทดีดีคอนกรีต

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน (กิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนและส่งเสริมการเลือกตั้ง)

ป้องกันบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณหมู่ 5 บ้านหนองยาวบริเวณสุสานจีน

โครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย กิจกรรมการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้มีความรอบรู้และลดผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก Pm2.5

ตรวจรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง

เทศบาลตำบลท่าสาย เข้าปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ซอย 3

เทศบาลตำบลท่าสายดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย8

กิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รัฐ หลักสูตร "สร้างป่าพัฒนาเมือง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน วันที 14 มีนาคม 2564

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน วันที่ 13 มีนาคม 2564

กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายเข้าดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าสาย

งานไฟฟ้าเทศบาลตำบลท่าสายดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ

เทศบาลตำบลท่าสายได้รับความอนุเคราะห์ติดตั้งราวเหล็กกันตกถนน

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลางแบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น

โครงการก่อสร้างฝายห้วยลึก พร้อมระบบปิด-เปิดหมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว

โครงการผู้สูงอายุบ้านห้วยบง หมู่ที่ 8 เต้นลีลาส ใส่ใจสุขภาพ

โครงการประชาชนบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ 9 ร่วมใจป้องกันไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ร่วมใจป้องกันไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควันเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ บ้านห้วยฮ้อม หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายรับการประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมทำตุงล้านนา)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบการเผาในที่โล่งแจ้ง

กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกช่วยเหลือเติมน้ำมันให้แก่ประชาชน

กู้ภัยเทศบาลตำบลท่าสายออกช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกส่งน้ำอุปโภค ที่ ศูนย์การเรียนรู้ บ้านหัวดอย หมู่ที่6

ติดป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลท่าสาย

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์