Untitled Document

นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวเพียรทอง คำทอง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางกนกศรี ศิริคำปา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวชื่นจิตต์ สัมฤทธิกุล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวมนัชยา ชื่นดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางศุพัศส์ทรียา ธรรมวุฒิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวอุบล พิกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวดิษรินทร์ ไทยประกอบ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวราตรี ชนะใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายภูษิต ใหญ่ยศ
คนงานทั่วไป

นางอนัญญา สุนทรศิริมั่นคง
พคนงานทั่วไป
นางสาวมนฤทัย จันทร์ตรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางนิรมล สารทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเอกพงษ์ พิกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายนพรัตน์ อ้นน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการอำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์