Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย ปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 126718 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2017 เวลา 16:42:31 เปิดอ่านทั้งหมด 100 ครั้ง
 
ประชาสัมพันธ์
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 

 

เทศบาลตำบลท่าสาย

  ได้จัดทำโครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง รวมทั้งกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยทางกายภาพ จำนวน 3 ครั้งในหนึ่งปีงบประมาณ (มกราคม,มีนาคม,สิงหาคม-กรกฎาคม) เพื่อรณรงรค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ทราบถึงชนิดขยะมูลฝอยที่พบในแต่ละครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ขอความร่วมมือ ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีประจำปี 2561
      เทศบาลตำบลท่าสายขอความร่วมมือจากท่าน กรุณายื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีโรงเรือนและที่ิดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
   
ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจทุกท่านเที่ยวงานตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนตำบลท่าสาย
     
   
ประชาสัมพันธ์โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ป
      ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 เสนอโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมา
      กิจกรรมประเมิน "หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน" ในพื้นที่ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13
   
จดหมายข่าว เรื่องอันตรายของ “ยาเสพติด” ยาเม็ดเล็กๆ แต่โทษไม่เล็ก ร้ายแรงถึงชีวิต
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์