Untitled Document

ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ


นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

นางรัฐติกาล พรมเสน
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย

นายสิงขร แสงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสายอำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์