Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138290 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

ประเพณีตานก๋วยสลาก

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษา

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมรวมพลังรวมใจต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทำบุญตักบาตรที่วัดสถาน

โรงเรียนชาวนา แจกพันธ์ปลาให้กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงปลา

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กดีเด่น

อบรมการเลี้ยงปลาดุก และปลูกผักปลอดสารพิษ

โครงการปล่อยกบลงนา ปล่อยปลาลงหนอง

อบรมปลูกต้นกก ที่โรงเรียนชาวนา

นักเรียนโรงเรียนหัวดอยฝึกอบรมที่โรงเรียนชาวนา

วันแม่แห่งชาติ2557

ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

จังหวัดเชียงราย เตรียบพบกับศึกมวยไทยประสานใจ ไทยปรองดอง คืนความสุขให้ชาวเชียงราย บัวขาวชิงแชมป์โลก WBC

งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชีวภาพเชิงกล

โครงการตรวจนิเทศและติดตามผลการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2557

'มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)' มอบถุงยังชีพช่วยชาวตำบลท่าสาย

เทศบาลตำบลท่าสาย มอบกระเบื้องสเพื่ออช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย วาตภัย(พายุฤดูร้อน)

คัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่า

การจัดเก็บภาษีเครื่อนที่ เทศบาลตำบลท่าสาย

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557 ที่ผ่านมา คำขวัญวันเด็ก คือ กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

การจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ 4

เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมือง ณ สนามกีฬา อบจ.เชียงราย

อบรมคุณธรรมจริยธรรม

“การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน ตำบลท่าสาย” จังหวัดเชียงราย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสันมะเค็ด เดินทางศึกษาดูงาน

การแข่งขันกีฬาที่ห้วยสัก

วันปิยมหาราช ปี 2556

ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 113 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 56

ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว โดยเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปี ๒๕๕๖

การประชุม กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2556

รวมพลังเครือข่าย สุขภาวะชุมชน สู่ตำบลน่าอยู่

โครงการวัยใส วัยรัก รู้จักรักอย่างปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

โครงการรณรงค์กำจัดหอยเชอรี่โดยไม่ใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดี และตรวจหาสารเคมีในเลือดของเกษตรกร

โครงการลดพุง ลดโรค บริโภคถูกหลัก

หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์