Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 133598 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

โครงการธรรมะสัญจร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากาย-จิตผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย

พิธีทำบุญศูนย์เด็กเล็ก

พิธีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย

พิธีหล่อเทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวดอย

พิธีเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว(เทศกาลสงกรานต์)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

วัน อปพร. แห่งชาติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่

โครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย

โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน

กิจกรรมวันสตรีสากล

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าสาย และป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสาย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

กิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

วันปิยมหาราช ประจำปี 2558

ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีรับธงพระราชทานพิทักษ์ป่า

ประเพณีตานก๋วยสลาก

การรณรงค์โรคไข้เลือดออก

การรณรงค์โรคไข้เลือดออก

กิจกรรมวันแม่ 2558

กิจกรรมวันสตรีสากล

โครงการงดการเผา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลท่าสายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

อำเภอเมืองเชียงรายมอบผ้าห่มให้กับประชาชนตำบลท่าสาย

กีฬาสีสัมพันธ์ประชาชนตำบลท่าสาย ประจำปี 2558

หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์