Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138289 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.ตำบลท่าสาย)

กิจกรรม เทศบาลตำบลท่าสายถวายเทียนพรรษา 2560

โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

ซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

อบต.พิจิต มาศึกษาดูงาน

กิจกรรมการแปรรูปปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความยินดี และต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงรายท่านใหม่

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 เมษายน 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีบวงสรวง สืบชะตาทำบุญเมืองเชียงราย

นายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมคณะ มาพบปะเยี่ยมเยียน และติดตามงานในพื้นที่ตำบลท่าสาย

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

มหกรรมการออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 7)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 3)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 2)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 1)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 10)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 6)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 12)

กิจกรรมการหาองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ(หมู่ที่ 11)

จังหวัดเชียงรายสะอาด 3Rs "ประชารัฐ" เป้าหมายลดขยะมูลฝอย 5% ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน(mou)

โครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการกิจกรรมตานก๋วยสลาก

กิจกรรมวันปิยะมหาราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวเชียงรายทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

โครงการจัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

โครงการธรรมะสัญจร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และหัวใจ

โครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนากาย-จิตผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้ความรู้ด้านกฎหมาย

พิธีทำบุญศูนย์เด็กเล็ก

พิธีแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย

พิธีหล่อเทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับโรงเรียนบ้านหัวดอย

หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์