Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 133599 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

โครงการจัดกิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และอบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งฯ

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา

วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๑๒ ปี

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕

วันปิยมหาราช ประจำปี 2555

การฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต.ท่าสาย

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง

ผู้ตรวจราชการ สถ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสาย

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

การคัดเลือกตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับตำบล

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายก อบต.ท่าสาย

กิจกรรมรดน้ำดำหัวฝ่ายปกครองตำบลท่าสาย

กิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอเมืองเชียงราย

กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย

กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปี 2555

กิจกรรมฝึกอบรม รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฯ(วัดสถาน)

กิจกรรมฝึกอบรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิฯ(วัดศรีสุพรรรณ)

กิจกรรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรตำบลท่าสาย พร้อมศึกษาดูงาน

การตรวจประเมินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ บ้านห้วยบง

การตรวจประเมินโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ อบต.ท่าสาย

กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

บันทึกเทปรายการเส้นทางเศรษฐี

กิจกรรมมอบรถเข็นและเสื้อกันหนาว ประจำปี 2555

กิจกรรมประกวดร้องเพลง งานพ่อขุนฯ ประจำปี 2555

ขบวน อบต.ท่าสาย งานพ่อขุนฯ ประจำปี 2555

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(อบต.ท่าสาย)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ(รร.บ้านหัวดอย)

เปิดศูนย์ 7 วันอันตรายปีใหม่ 2555 (อบต.ท่าสาย)

กิจกรรมฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ และทำบุญสำนักงาน อบต.ท่าสาย

สวัสดีปีใหม่ 2555

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (อบต.ท่าสาย) ประจำปี 2554

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ(รร.บ้านหัวดอย) ประจำปี 2554

อบต.ท่าสาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อบต.ท่าสาย

อบต.ท่าสายร่วมกับชมรมนายก อปท. เชียงราย ช่วยน้ำท่วม

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์