Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138290 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

โครงการ Big Cleaning Day ตลาดสดน่าซื้อเพื่อสุขภาพผู้บริโภค

โครงการคนสินธานีโครงการ 2 ร่วมใจออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

โครงการหมู่บ้านสดใสไร้มลพิษ เพื่อสุขภาพคนในชุมชน

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคลินิคเด็กดีด้วยการทาฟลูออไรด์วานิช

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ท่าสาย

โครงการพัฒนากลุ่มดูแลผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

โครงการลานสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสุขภาพกายผู้สูงอายุ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าสาย (นั่งรถรางแอ่วเมือง เล่าขานตำนานนครเชียงราย) ประจำปี 2556

โครงการลดพุง ลดโรค บริโภคถูกหลัก

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสาย

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ตำบลท่าสาย

การเลือกประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย

กิจกรรมภมิปัญญาบวชป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2556

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ พิธีมอบธงรับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

เทศบาลตำบลท่าสายร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ

กิจกรรม โครงการล้อมรั้วรักให้ครอบครัวอบอุ่น

กิจกรรม วันผู้สูงอายุตำบลท่าสาย

พิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2556 นายอำเภอเมืองเชียงราย

พิธีเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว(เทศกาลสงกรานต์)

กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ดอยปุยเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖

กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ท่าสายเกมส์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๖

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองเชียงราย ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๖

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรในตำบลท่าสาย

โครงการจัดกิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และอบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งฯ

โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา

วันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๑๑๒ ปี

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕

วันปิยมหาราช ประจำปี 2555

การฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต.ท่าสาย

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555

กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวง

ผู้ตรวจราชการ สถ ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าสาย

ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 [6] 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์