Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138290 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 

พิธีเปิดจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว(เทศกาลสงกรานต์)

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

วัน อปพร. แห่งชาติ

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่

โครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย

โครงการศึกษาดูงานฯการกำจัดขยะในครัวเรือน

กิจกรรมวันสตรีสากล

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี 2558

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าสาย และป่าสงวนแห่งชาติ

กิจกรรมกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าสาย

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2558

กิจกรรมปั่นเฉลิมพระเกียรติ

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

วันปิยมหาราช ประจำปี 2558

ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ และถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีรับธงพระราชทานพิทักษ์ป่า

ประเพณีตานก๋วยสลาก

การรณรงค์โรคไข้เลือดออก

การรณรงค์โรคไข้เลือดออก

กิจกรรมวันแม่ 2558

กิจกรรมวันสตรีสากล

โครงการงดการเผา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

เทศบาลตำบลท่าสายเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558

อำเภอเมืองเชียงรายมอบผ้าห่มให้กับประชาชนตำบลท่าสาย

กีฬาสีสัมพันธ์ประชาชนตำบลท่าสาย ประจำปี 2558

พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช สืบชาตา ทำบุญเมืองเชียงราย

การแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กเล็ก เทศบาลตำบล

ศึกษาดูงานที่ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบูรี

ศึกษาดูงานระบบจัดการขยะ ที่เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธื

ศึกษาดูงานที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

พิธีรับหมายเครื่องกันหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558

กิจกรรมวันพ่อ

ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมและอปุกรณืการเรียนให้ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย

เทศบาลตำบลท่าสายฉีดวัคซีนควายทุกตัว ควบคุมโรคคอบวม

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลท่าสายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จย่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี

หน้าที่ :: 1 2 3 [4] 5 6 7 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์