Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138347 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 96 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 2 หน้า

:: ตารางราคากลาง ปปช. ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแ ( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2017 เวลา 11:10:04)
:: ราคากลาง แบบ ปร.4 ปร.5 วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:36:06)
:: ตารางราคากลาง ปปช. วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หน้าเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2017 เวลา 17:34:15)
:: ราคากลาง แบบ ปร 4 ปร 5 ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:02:44)
:: ตารางราคากลาง ปปช. ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:01:30)
:: แบบ ปร.4 ปร.5 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 15:40:27)
:: ตารางราคากลาง ปปช. ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2017 เวลา 15:39:41)
:: ตารางราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 01:27:06)
:: ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น ( ประกาศเมื่อ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 01:24:40)
:: ตารางราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:03:01)
:: ตารางราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:02:16)
:: ตารางราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:01:43)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:00:01)
:: ตารางราคากลาง ปปช. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล ( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2017 เวลา 23:55:46)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ ( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2017 เวลา 23:34:29)
:: ราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 12 ตำบลท่ ( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2017 เวลา 16:34:03)
:: ตารางราคากลาง ปปช สอบราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2016 เวลา 19:00:55)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2016 เวลา 18:56:48)
:: ตารางราคากลาง ปปช สอบราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2016 เวลา 18:55:12)
:: ตารางราคากลาง ปปช สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2016 เวลา 18:57:51)
:: เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2016 เวลา 18:57:09)
:: ประกาศสอบราคาซือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2016 เวลา 18:56:21)
:: ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบ ( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2016 เวลา 15:57:21)
:: ตารางราคากลาง ปปช ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒน ( ประกาศเมื่อ 15 มกราคม 2016 เวลา 14:48:54)
:: เทศบาลป่าอ้อดอนชัย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2016 เวลา 11:01:34)
:: เทศบาลป่าอ้อดอนชัย ประกาศe-auction อาคารศูนย์เด็กเล็ก รอบ2 ( ประกาศเมื่อ 07 มกราคม 2016 เวลา 11:01:06)
:: เทศบาลป่าอ้อดอนชัย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2015 เวลา 09:35:24)
:: เทศบาลป่าอ้อดอนชัย สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2015 เวลา 09:34:49)
:: ตารางปปช ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2015 เวลา 19:04:47)
:: ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าส ( ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2015 เวลา 18:43:30)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:52:16)
:: ตารางราคากลาง ปปช สอบราคาเครื่องปรับอากาศ ( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2015 เวลา 16:52:42)
:: ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2015 เวลา 16:51:55)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 17:34:16)
:: ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:40:24)
:: ประกาศจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 17:13:01)
:: สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมคันดินแม่น้ำลาว หมู่ที่ 2,4 ตำบลท่าสาย ( ประกาศเมื่อ 21 พฤษภาคม 2015 เวลา 17:52:54)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2015 เวลา 12:34:04)
:: ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ , แพสูบน้ำและอื่น ๆ ( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2015 เวลา 17:13:53)
:: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ซอย 5 บ้านหัวดอย ตำ ( ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 11:19:14)
:: ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสหกรณ์ครู หมู่ที ( ประกาศเมื่อ 09 มกราคม 2015 เวลา 17:31:32)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2014 เวลา 09:15:44)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2014 เวลา 14:28:35)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2014 เวลา 13:33:21)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2014 เวลา 11:08:46)
:: ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเค ( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2014 เวลา 11:01:25)

 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2]
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์