Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2559
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย ปี 2559
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 126718 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
รองนายกรัฐมนตรีพอใจการดำเนินงานโครงการจำเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตำบลท่าสาย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งคณะติดตามและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมระบบส่งน้ำ ที่หมู่ 8 บ้านห้วยบง ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายประเสริฐ จิตพลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย  นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสาย  สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ         

ทางด้าน นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาย กล่าวว่า โครงการฯ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนครั้งนี้ จะทำให้ราษฎรใน 4 หมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับประโยชน์ มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร มีน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้ง และขอบคุณรัฐบาลที่เห็นถึงความสำคัญ ให้การสนับสนุนงบประมาณ และตนเองได้เสนอโครงการฯ เร่งด่วน อีก 3 โครงการ คือ โครงการขุดลอกฝายเพิ่มเติม โครงการทำถนนเชื่อมถนนเส้นหลัก และโครงการศูนย์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีให้จัดทำรายละเอียดเสนอไปตามขั้นตอน โดยจะพิจารณาโครงการที่สร้างความสุข ความสะดวก และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ


เทศบาลตำบลท่าสายจัดโครงการ"ตลาดนัดประชารัฐเพื่อชุมชนตำบลท่าสาย"

ทต.ท่าสาย จัดโครงการไกล่เกลี่ยสัญจร

คณะผู้บริหารและบุลลากรเทศบาลตำบลท่าสาย ร่วมงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เทศบาลตำบลท่าสาย ส่งมอบดอกไม้จันทร์

อำเภอเมืองเชียงรายจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่9

เทศบาลตำบลท่าสาย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รองนายกรัฐมนตรีพอใจการดำเนินงานโครงการจำเป็นเร่งด่วนของเทศบาลตำบลท่าสาย

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9

โครงการธรรมะสัญจร ณ วัดป่าเขื่อนแก้ว

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์