Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 123279 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
กิจกรรมการแปรรูปปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

เช้าวันนี้ วันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลตำบลท่าสาย ร่วมกับ สำนักงานประมงอำเภอเมืองเชียงราย และ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย จัดโครงการให้ความรู้แก่เกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐  ในหัวข้อ กิจกรรมการแปรรูปปลาณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมี นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ ประมงอำเภอเมืองเชียงรายและนางสาวนำพา  ขัติกันทา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลท่าสาย พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสายเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วยรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ


ซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

อบต.พิจิต มาศึกษาดูงาน

กิจกรรมการแปรรูปปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความยินดี และต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงรายท่านใหม่

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 เมษายน 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีบวงสรวง สืบชะตาทำบุญเมืองเชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์