Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 123279 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
เทศบาลตำบลท่าสายร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1  ได้ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้านในเขตตำบลท่าสาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถควบคุมการผลิตน้ำประปาและการบำรุงรักษาระบบน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่  1-2  พฤษภาคม  2560  ณ ห้องประชุมดอยปุย  เทศบาลตำบลท่าสาย


รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ


ซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

อบต.พิจิต มาศึกษาดูงาน

กิจกรรมการแปรรูปปลา ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

แสดงความยินดี และต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอเมืองเชียงรายท่านใหม่

โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตและผู้บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 24 เมษายน 2560

โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2560

พิธีบวงสรวง สืบชะตาทำบุญเมืองเชียงราย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์