Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 219726 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
 
:: ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 2566
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 2566
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 2565
  แบบ สขร.1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 2565
  แบบ สขร. ก.ย. 2565
  แบบ สขร. ส.ค. 65
  แบบ สขร. ก.ค. 65
  แบบ สขร. มิ.ย. 65
  แบบ สขร. พ.ค. 65
  แบบ สขร. เม.ย. 65
  แบบ สขร. มี.ค. 65
  แบบ สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565
  แบบ สขร. ม.ค. 65
  แบบ สขร. ธ.ค. 64
  แบบ สขร. พ.ย. 64
  แบบ สขร. ต.ค. 64
  แบบ สขร. ก.ย. 64
  แบบ สขร. ส.ค. 64
  แบบ สขร. ก.ค. 64
  แบบ สขร. มิ.ย. 64
  แบบ สขร. พ.ค. 64
  แบบ สขร. เม.ย. 64
  แบบ สขร. มี.ค. 64
  แบบ สขร. ก.พ. 64
  แบบ สขร. ม.ค. 64
  แบบ สขร. ธ.ค. 63
  แบบ สขร. พ.ย. 63
  แบบ สขร. ต.ค. 63
  แบบ สขร. ก.ย. 63
  แบบ สขร. ส.ค. 63
  แบบ สขร. ก.ค. 63
  แบบ สขร. มิ.ย. 63
  แบบ สขร. พ.ค.63
  แบบ สขร. เม.ย. 63
  แบบ สขร. มี.ค. 63
  แบบ สขร. ก.พ. 63
  แบบ สขร. ม.ค. 63
  แบบ สขร. ธ.ค. 62
  แบบ สขร. พ.ย. 62
  แบบ สขร. ต.ค. 62
  แบบ สขร. ก.ย. 62
  แบบ สขร. ส.ค. 62
  แบบ สขร. ก.ค. 62
  แบบ สขร. มิ.ย. 62
  แบบ สขร. พ.ค. 62
  แบบ สขร. เม.ย. 62
  แบบ สขร. มี.ค. 62
  แบบ สขร. ก.พ. 62
  แบบ สขร. ม.ค. 62
  แบบ สขร. ธ.ค. 61
  แบบ สขร. พ.ย. 61
  แบบ สขร. ต.ค. 61
  แบบ สขร. ก.ย. 61
  แบบ สขร. ส.ค. 61
  แบบ สขร. ก.ค. 61
  แบบ สขร. มิ.ย. 61
  แบบ สขร. พ.ค. 61
  แบบ สขร. เม.ย. 61
  แบบ สขร1 มี.ค. 61
  แบบ สขร1 ก.พ. 61
  แบบ สขร1 ม.ค. 61
  แบบ สขร1 ธ.ค. 60
  แบบ สขร1 พ.ย. 60
  แบบ สขร1 ต.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.ย. 60
  แบบ สขร1 ส.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.ค. 60
  แบบ สขร1 มิ.ย. 60
  แบบ สขร1 พ.ค. 60
  แบบ สขร1 เม.ย. 60
  แบบ สขร1 มี.ค. 60
  แบบ สขร1 ก.พ. 60
  แบบ สขร1 ม.ค. 60
  แบบ สขร1 ธ.ค. 59
  แบบ สขร1 พ.ย. 59
  แบบ สขร1 ต.ค. 59
  แบบ สขร1 ก.ย.59
  แบบ สขร1 ส.ค.59
  แบบ สขร1 ก.ค.59
  แบบ สขร1 มิ.ย.59
  แบบ สขร1 พ.ค.59
  แบบ สขร1 เม.ย.59
  แบบ สขร1 มี.ค.59
  แบบ สขร1 ก.พ.59
  แบบ สขร1 ม.ค.59
  แบบ สขร1 ธ.ค.58
  แบบ สขร1 พ.ย.58
  แบบ สขร1 ต.ค.58
  แบบ สขร1 ก.ย. 58
  แบบ สขร1 ส.ค.58
  แบบ สขร1 ก.ค.58
  แบบ สขร1 มิ.ย.58
  แบบ สขร1 พ.ค.58
  แบบ สขร1 เม.ย.58
  แบบ สขร1 มี.ค.58
  แบบ สขร1 ก.พ.58
  แบบ สขร1 ม.ค.58
  แบบ สขร1 ธ.ค.57
  แบบ สขร1 พ.ย.57
  แบบ สขร1 ต.ค.57
  แบบ สขร1 ก.ย.57
  แบบ สขร1 ส.ค.57
  แบบ สขร1 ก.ค.57
  แบบ สขร1 มิ.ย.57
  แบบ สขร1 พ.ค.57
  แบบ สขร1 เม.ย.57
  แบบ สขร1 มี.ค.57
  แบบ สขร1 ก.พ.57
  แบบ สขร.1 ม.ค.57
  แบบ สขร1 ธ.ค.56
  แบบ สขร1 พ.ย.56
  แบบ สขร.1 ต.ค 56
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์