Untitled Document

ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ


นายธนกฤต ธงศรี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
Tel.0659545190

นางสิรินภร อุทุมภา
รองปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
Tel.0632135979

นายวิทยา แรงจริง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.0932705454
นายสมชาย สุขแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาล
Tel.0946156248
นายชัยทัต เรือนแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาล
Tel.0954971577
นางณัฐรดา บุตรดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาล
Tel.0861829854อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์