Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
นโยบายและแผนการดำเนิงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 240470 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี
 
 
:: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
 
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๙๕ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อิฐประสานแบบตรง จำนวน ๑,๐๐๐ ก้อน) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตำบลท่าสายให้เป็น เมืองน่าอยู่
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (เหล็กข้ออ้อย ขนาด ๑๒ มิลลิเมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑๗ เส้น) ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและพื้นที่ตำบลท่าสายให้เป็นเมืองน่าอยู่
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้งชักโครก จำนวน ๔ ชุด อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบ จำนวน ๒,๐๐๐ ใบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๓-๐๐๑๑ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๔-๐๐๑๔ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค ๔๐๗๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๑๐ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (จาระบี จำนวน ๒ ถัง) ใช้สำหรับหล่อลื่น ให้กับอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๙-๐๐๙๘ และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๖๐-๐๑๑๒ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ชักโครกสำหรับเด็กพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔ ชุด ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๕-๐๐๑๘ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย อาคาร ๑ จำนวน ๑๓ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจงานออกแบบงานก่อสร้าง และปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๙๑ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูบานเลื่อน จำนวน ๒ รายการ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมบริการประชาชน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๑๑๕ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๑๖๖ ชุด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารกำจัดแมลงและน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้าริ้วประดับ) จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการ ของกองการศึกษาและงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ เพื่อเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเต้นท์ผ้าใบ (ผ้าใบ PVC) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๔๙-๐๐๐๑ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๓-๔๙-๐๐๐๒ จำนวน ๒ ผืน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงปุ๋ยหมักเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาและโครงเหล็กหลังคา โรงคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนหลอดไฟรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนยางหลัง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MAZDA หมายเลขทะเบียน บน ๑๘๐ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้ง (จราจร) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนภายในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลางตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสาย เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุงละ ๒๐ กิโลกรัม จำนวน ๓๐๐ ถุง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ซอย 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๙๗ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ซอย 1/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 ร่องธาร ซอยหน้าบ้านนายยงยุทธ ยาวิชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๖๕-๐๐๐๖ เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8/1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ซอยใหม่อารีย์
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแผ่นสติ๊กเกอร์ชื่อสมุนไพร จำนวน ๑๒ ป้าย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าสาย (อพ.สธ.ตำบลท่าสาย)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 8 (ข้างปั๊ม)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจงานก่อสร้างและปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๓๘ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนของงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบเกียร์รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๕๖ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนของงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ซอย 2/1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซอยจิ้งหรีด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (รางปลั๊กไฟ จำนวน ๑๐ ชิ้น) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น ซอย 9
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง บ้านทุ่งฝาย ซอยบ้านนายวันดี มหาวรรณ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชน อาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยลาหู่/1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ซอย 14
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ซอย 16
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซอยท้ายบ้าน (หอเจ้าบ้าน)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าสาย (อพ.สธ.ตำบลท่าสาย)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รายการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลท่าสาย (อพ.สธ.ตำบลท่าสาย)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจงานไฟฟ้าและ ทำเครื่องหมายเลขเสาไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมประตูบานเลื่อนภายในสำนักงาน ของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน/ผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชน/ผู้มาติดต่อราชการของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เพื่อเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้ดอกไม้ประดับสำหรับปรับปรุงตกแต่ง ภูมิทัศน์ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 3 เชื่อม ซอย 4
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 6/3
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ซอยป่าช้า
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน ๒ รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ด จำนวน ๒ ป้าย เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซอยจิ้งหรีด 1/1 , 1/2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ซอยวัดร่องธาร
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยสุสาน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5/5
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซอยบ้านป้าอิ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านปาหัด ซอยบ้านนายสมศักดิ์
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ซอย 10
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ซอย พุฒตาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซอยบ้านผู้ใหญ่จันทร์
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง ซอยข้างบ้านนายสุริยัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ซอย 4
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซอยสันหนองบัว
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบประปาหมุ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 9
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย ซอย 17
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 7
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3/2/1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3/2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ซอย 5
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบทำความเย็นภายใน รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๗๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๑๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าสาย (กิจกรรมเดิน - วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ซอย 19
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านแขื่อนแก้ว ซอยลาหู่เชื่อมซอยสมเด็จ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ซอยป่าไผ่
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร กรวยจราจร จำนวน ๓๕ อัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อประชาสัมพันธ์การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระจกมองหลังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน เพื่อใช้สำหรับรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาโรงคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนชุดผ้าใบเบรคล้อหน้าพร้อมชุดซีล เปลี่ยนชุดผ้าใบเบรคล้อหลังพร้อมชุดซีล รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและใช้ในการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย งานสุขาภิบาลฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรื้อถอนและย้ายเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๐๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นแบบล้อคู่ จำนวน ๑ คัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๐๐ กล่อง) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำกลั่นแบตเตอรี่ จำนวน ๑๒ ขวด ใช้สำหรับเติมลงในแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก) สำหรับรถส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ จำนวน ๔ ผืน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 5/4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นฯ ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุม ซอย 8/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้งโครงไม้ไผ่ จำนวน ๓ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๑๘๔๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบฟาง จำนวน ๕๐ ใบ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ประปา จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% พร้อมเสาเหล็ก จำนวน ๒ ป้าย เพื่อติดตั้งบริเวณข้างถนนภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อทำสื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลให้กับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 5
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซอยบ้านนายสวัสดิ์
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกหน้าต่างพร้อมติดตั้ง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยวัดเกาะแก้ว
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๔-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๙๔ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๑ จำนวน ๒ เครื่องกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจงานก่อสร้างของ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าผัก จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ์ จำนวน ๙ ชุด เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับพักคอยเหตุของผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อดำเนินงานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมท้องถิ่น (การสูตรถอน) พร้อมของสังเวย จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถแทรกเตอร์ไถปรับพื้นที่และจัดทำแปลงเพื่อปลูกผัก ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง อ.๑๑ จำนวน ๓ ชุด)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุและทาสีเส้นจราจร/สัญลักษณ์ต่าง ๆ ภายในอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำเตียงเหล็กรองนอนสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๒ เตียง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้า พร้อมกำจัดเศษวัชพืชบริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขงร ๗๘๔ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๒-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ เพื่อระบุครัวเรือนที่ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลท่าสาย จำนวน ๓,๐๐๐ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น) สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบครัช รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตีป่นปุ๋ย (เครื่องบดปุ๋ย) สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็นแบบล้อเดี่ยว) สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฉีดล้างรถ สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิง) ชนิดผงเคมีแห้ง งานป้องกันฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งพร้อมติดตั้ง) กองช่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๒-๐๐๑๐ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๓-๐๐๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 39 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๐ เชียงราย หมายเลขทะเบียน ๐๑๑-๕๘-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรคและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ป (อพ.สธ.)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้บานเลื่อนกระจก กองช่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานจอดรถ คสล.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน ๘๒ - ๓๗๔๑ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ รอบที่ ๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ เพื่อสาธิตการใช้ถังดับเพลิงตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๑๘๔๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๒ ๐๐๐๓ จำนวน ๔ เส้น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภค สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ งานพัฒนาชุมชน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสารภายในรถส่วนกลางของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้อง) กองช่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบันไดข้างและราวจับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๐๐๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๖๖-๐๐๐๓
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ควบคุมไฟฟ้าซับเมิร์สสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมิร์สสูบน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ตู้
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ ในการคัดแยกและกำจัดขยะ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายกา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการสาธิตประกอบการฝึกอบรม ตาม (โครงการที่ ๒) โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กิจกรรม การสุขาภิบาลน้ำสะอาด)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำบัตรคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย ซอย 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อจ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด (สันหนองบัว) โดยวิฅธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษา และงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8/1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกอสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 1/2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อพร้อมยาแนวรอยต่อและถมดินทับ ม.10 บ้านห้วยฮ้อม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๗ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน นค ๗๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๑๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะอาหารเด็ก (โต๊ะ ๑ ตัว พร้อมม้านั่งยาว ๒ ตัว รวมเป็น ๑ ชุด) เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย นั่งรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน ๘ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูล,ผลการดำเนินงาน,การประชุมชี้แจง,การจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายและงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๖๒ ๐๐๐๗ จำนวน ๔ เส้น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๑๒ ขวด เพื่อใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถส่วนกลาง รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๘-๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะอาหารเด็ก (โต๊ะ ๑ ตัว พร้อมม้านั่งยาว ๒ ตัว รวมเป็น ๑ ชุด) เพื่อใช้สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย นั่งรับประทานอาหารกลางวัน จำนวน ๘ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนักของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบถังคู่ มีฝาเปิด-ปิดด้านบน ขนาดความจุ ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครือง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชั้นวางเอกสารพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ หลัง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๑๕ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รสบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๕ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๑ คัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๙๘ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็คน้ำยาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๕-๐๐๔๘ จำนวน ๑ เครื่อง กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๖-๐๐๑๗ และ ๔๒๐-๕๙-๐๐๒๗ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายระบบของเหลว และซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๗๑๐๖ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๔ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดเทศบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องหลังคาโรงคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปั้มน้ำโรงคัดแยกขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝน จำนวน ๕ ตัว เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 2 รายการ สำนักปลัดเทศบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. (ท่อคู่) พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ถนนเลียบแม่น้ำลาว,ซอย 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยสมเด็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร ซอยใหม่อารีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงดาดคอนกรีต หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเดินสายส่งสัญญาณเสียงตามสาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยสมเด็จ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ซอยเนรมิต
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ซอยใหม่อารีย์
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ถนนเลียบแม่น้ำลาว , ซอย 9 (หนองไฮ)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3/2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย และงานลานกีฬา/สนามกีฬา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร (รสบัสปรับอากาศ ขนาด ๔๔ - ๔๘ ที่นั่ง พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน ๒ คัน เพื่อดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนะศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและบุคลากรในตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน 180 เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒๑๓ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งสมากชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์สีแดงและตลับเมตร ขนาด ๕ เมตร) เพื่อใช้ในงานสำรวจงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (เทปวัดสนาม ขนาด ๕๐ เมตร แบบปักดิน) เพื่อใช้ในงานสำรวจงานก่อสร้างของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาและงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (สารกำจัดแมลง จำนวน ๑๒ ขวด) เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์ All in one จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำรองสำหรับเครื่องอากาศยานไร้คนขับ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าสาย กิจกรรมเดิน - วิ่งมินิมาราธอน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับบริการประชาชนที่มาออกกำลังกายสนามกีฬาของเทศบาลตำบลท่าสาย สนามกีฬาในพื้นที่ตำบลท่าสายและเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ตำบลท่าสาย จำนวน ๘ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณา จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวิทยุสื่อสาร จำนวน ๗ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล สำนักปลัดเทศบาล
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ งานป้องกันฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย เชื่อม หมู่ที่ ๗ บ้านด้ายกู่แก้ว ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย ผิวจราจร ๖ เมตร ความยาว ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย จำนวน ๑ ป้าย เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ระกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกพร้อมฝาปิด สีดำ มีหูหิ้ว มีล้อเลื่อน ขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ใบ) เพื่อใช้เก็บรวบรวมเอกสารให้เป็นระเบียบและสะดวกแก่การหาข้อมูลเอกสารของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายจราจรบังคับ บ.๓๓ (๑๕ ตัน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ จุด ถนนสายบ้านห้วยบง - เขื่อนแก้ว (สายทาง ชร.ถ.๕๔-๐๓๓)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝาปิด จำนวน ๑๒๐ ใบ เพื่อดำเนินการตามโครงการตำบลท่าสายสะอาด ประชารัฐร่วมใจ สู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (รถเข็น 2ล้อ) ผลิตจากเหล็ก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตีเส้นจราจร บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านเวียงกลาง หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านหัวดอยสันติ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านเวียงคุ้า หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนนสายหลัก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 8
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านท่าสาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านสันขมิ้น หมู่ที่ 1 ถนนสายหลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ห้ามรถบรรทุกจอดตลอดแนว เพื่อติดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านท่าสายและหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาย จำนวน ๒ แผ่น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๒ ลูก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อดำเนินการตามโครงการสนับสนุนเครื่องอุปโภคสำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MISSUBISHI ทะเบียน ขก ๕๕๒๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๘ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นกล้าพันธุ์ผัก จำนวน 4 รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟางข้าวอัดก้อน จำนวน ๑๐๐ ก้อน เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ในการปรับพื้นที่และจัดทำแปลงเกษตร ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย (เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๕ ตัว) เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๕ รายการ สำนักปลัด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถเข็น จำนวน ๒ คัน) เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลสัตว์ จำนวน ๓๐ กระสอบ เพื่อดำเนินการตามโครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๔ รายการ เพื่อดำเนินการตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อทาสีใหม่ในการปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,สีสำหรับทายางรถยนต์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามตามโครงการสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาและงานตีเส้นจราจรหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลาว
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับปรับปรุง/ตกแต่งภูมิทัศน์ ของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ (ยางรถด้านหลัง จำนวน ๔ เส้น)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจ/ตรวจสอบพื้นที่ของตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพรวนดินอเนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนด้วยการเสริมผิวจราจร ชนิดแอสฟัลติคคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้นฯ ตำบล ท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เชื่อมชุมชนสันหนอง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ตัดกิ่งไม้และต้นไม้ขนาดใหญ่ตามคำร้องขอของประชาชนในพื้นที่สาธารณะของตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ จำนวน ๒ ใบ) เพื่อใช้งานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างกำจัดสิ่งปฏิกูล (บ่อพักสิ่งปฏิกูล) ของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ของสำนักปลัดเทศบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๔ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๕๗ จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๗-๐๐๐๒ (ยางรถด้านหน้า จำนวน ๒ เส้น)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖ และรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๗๔๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๔-๐๐๐๒
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๓-๖๕-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาล (ชั้นบน)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อชุดเชือกกู้ภัยทางน้ำ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย,กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ ก้อน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขค ๔๐๗๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๑๐
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และสถานที่รับลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ www.tumboltasai.go.th ของเทศบาลตำบลท่าสาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (ชั้นล่าง) เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด (ชั้นบน) เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นตราสัญลักษณ์รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๑๘๔๑ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๓ และรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๑๘๐ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๒ คัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องเรือยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๑-๐๐๐๑ เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องขัดพื้น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแต่ละหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินทลาย หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเมรุบ้านเวียงกลาง หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์สงเคราะห์ราษฎร หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๘๕ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะแต่ละหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ จำนวน ๓๐ รีม) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8/1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน ๗๐ กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเป่าใบไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๑-๖๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง และซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๒ , ๐๖๘-๖๑-๐๐๐๔ , ๐๖๘-๖๔-๐๐๐๗ จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพง คสล.กันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ปากทางสามแยกตู้ยาม อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น ซอย 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกองขยะทั่วไป เศษไม้กองขี้เถ้าที่เหลือจากการกำจัด บริเวณโรงคัดแยกและกำจัดขยะเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริเวณโรงคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ณ บริเวณโรงคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์นำเสนอผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรีดผ้าปูโต๊ะห้องประชุม จำนวน ๒๑ ผืน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๖๕ ของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๓-๐๐๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย, ปรับปรุงป้ายบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์และที่เก็บอุปกรณ์กีฬา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องจักรกลขุดลอกกำจัดวัชพืชลำห้วยน้ำพุ,ลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร เพื่อป้องกันบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเย็บเล่มสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเย็บเล่มสำเนาแบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และถ่ายเอกสารสำเนาแบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลสถานที่ในการสูบบุหรี่และป้ายไวนิลโทษของการสูบบุหรี่ จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งควบคุมการทำงาน ระบบไฟฟ้า อาคารประปาหมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง โดยใช้แรงงานคน เพื่อป้องกันบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะ) จำนวน ๒ รายการ สำหรับบริการประชาชนบริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำและจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับกองการศึกษาและงานเอกสารเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่ีองปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อติดตั้งในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณรอบๆ ห้องกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติการใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสติ๊กเกอร์ สำหรับติดรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๗๑๐๖ เชียงราย โดยใช้เป็นรถรับ - ส่งนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องน้ำสาธรณะประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (มิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว) เพื่อติดตั้งใช้งานไฟฟ้าสำหรับลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ , ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๒ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๓-๐๐๓๙ จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น เตียงฉุกเฉินประจำรถพยาบาล แบบปรับ นั่ง-นอน จำนวน ๑ เตียง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเมรุบ้านเวียงกลาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว ซอยสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการควบคุมโรคติดต่อ ป้องกันและกำจัดศัตรูต่าง ๆ ที่เป็นพาหะนำโรคสู่คนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จับงู จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น แผ่นเลื่อนตัวคนไข้ จำนวน ๑ อัน เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลท่าสาย หมายเลขทะเบียน บน ๑๘๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีสเปรย์สีแดง จำนวน ๑๒ กระป๋อง) เพื่อใช้ในงานสำรวจของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSL Lumens) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้องกองช่างและโรงจอดรถของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตัวอักษรกองช่าง จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้ติดบริเวณด้านข้างอาคาร กองช่างเทศบาลตำบลท่าสายทั้งสองด้าน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเครื่องจักรกลขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลาว ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๘ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น หัวฉีดน้ำดับเพลิงและน้ำยาโฟม จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งนูน (จราจร) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ จุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดจากการใช้ถนนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-๐-๐ จำนวน ๕ กระสอบ) เพื่อใช้บำรุงหญ้าสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าสาย (สนามฟุตบอล ๗ คน)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ดเรล (Guard Rail) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จุด บริเวณทางโค้ง หน้าฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง ถนนสายบ้านห้วยบง - เขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและ แห่เทียนพรรษา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ สำหรับบริการประชาชนผู้มาใช้บริการสนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม ซอย 2/2
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม (ปากทางสามแยกตู้ยาม อปพร.)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟอินเวอร์เตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดวิสัยทัศน์ในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก จำนวน ๔ หลัง) เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางล้อรถ (ยางนอก จำนวน ๔ เส้น) พร้อมเปลี่ยนใส่ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน ยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน นข ๗๑๐๖ เชียงราย เพื่อใช้งานในกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๒๘๑ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓ ๕๔ ๐๐๐๑
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และสวนสาธารณะหนองบัวเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบประปาบริเวณเสาธงชาติของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 6/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้น ซอย 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (ตุ๊กตาปูนปั้น ขนาด ๑๑๕ x ๑๐๓ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ท่าสาย จำนวน 7 รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านเวียงกลาง จำนวน 2 จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว ซอยสระหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน ๕ ตัว) เพื่อใช้งานในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวม จำนวน ๑๐ ตัว) เพื่อใช้งานในกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๐๗ จำนวน ๑ ลูก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๑๘๐ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและซ่อมแซมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๖๑ เชียงราย และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๗๑๐๖ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๒ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๙๔ และเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๑๐๒ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อสารกำจัดแมลง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้งานในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อทรายอเบท (ทรายกำจัดลูกย้ำยุงลาย) บรรจุซองละ ๕๐ กรัม จำนวน ๑๐,๐๐๐ ซอง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขรข ๖๐๘ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจงานก่อสร้างและงานไฟฟ้าของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ภายในสำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด ซอย 9
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 3 เชื่อม ซอย 8
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินทลาย หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร ลำห้วยน้ำพุ ซอยเนรมิต
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อ่างล้างจาน จำนวน ๒ ชุด) เพื่อใช้งานในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง เช่าเตาเผาขยะ จำนวน ๑ เตา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำป้าย จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการป้องกันไฟป่าตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาบริเวณปล่องควันเตาเผาขยะมูลฝอย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องปั๊มลม จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ซอย ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ ๖ บ้านหัวดอย (ซอย ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดวางท่อระบายน้ำภายในเทศบาลตำบลท่าสาย เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายซื้อท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปและท่อบ่อ คสล. ใช้ในการวางท่อระบายน้ำภายในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสาธงชาติ เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๗ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำรวจของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหนองบัว หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหอเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานคัดแยกขยะ ณ โรงเรือนคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (นาฬิกาแขวนผนัง จำนวน ๑ เรือน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อติดตั้งถังน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง จำนวน ๑๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โทรศัพท์พื้นฐาน ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๐-๖๒-๐๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาห้องน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรีฯ ตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้ากะหล่ำปลี จำนวน ๒ ถาด เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาล) หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๖
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน ๔๕ กล่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดจากผู้ใช้ถนน ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ้อม ตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานฟิล์มติดกระจกอาคารพร้อมติดตั้ง สำนักงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดของแต่ละหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตัวรับสัญญาณ Wireless USB) เพื่อใช้ปฏิบัติงาน ในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย (กองช่าง )
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปและยางมะตอยน้ำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แผงกั้นครึ่งกระจกขัดลาย จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง เครื่องตบดิน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๑ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมบำรุง รถกระบะบรรทุก (รถกระเช้าไฟฟ้า) ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๐ เชียงรายกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกล กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยฮ้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๘ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมภาชนะเจลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๒ ,หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๑-๐๐๐๔ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๖๔-๐๐๐๗ จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) พร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อกล้าพันธุ์ผัก ไม้ผล และไม้ดอก จำนวน ๑๗ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยบงเชื่อมบ้านเขื่อนแก้ว หมู่ที่ ๘,๙ ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อฟางข้าวอัดก้อน จำนวน ๔๐ ก้อน เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปั้มน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อน้ำมันเบนซิน (แก๊สโซฮอล์ ๙๕) จำนวน ๑๖ ลิตร เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้ออุปกรณ์การเกษตร จำนวน ๑๔ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้งานป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ตามโครงการเทศบาลร่วมใจต้านโควิด ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเหมาบริการรถแทรกเตอร์ทำแปลงเกษตร จำนวน ๑ คัน เพื่อดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าสาย ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๓-๐๐๐๓ และกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๖๓-๐๐๐๘
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติก) จำนวน ๒๔ กล่อง เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารทางราชการของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เครื่องช่วยหายใจ (SCBA) จำนวน ๑ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลางโดยการเคาะพ่นสี หมายเลขทะเบียน ขก ๕๕๒๕ เชียงราย กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย จำนวน ๔ ชั่วโมง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน เพื่อใช้ในการวางท่อระบายน้ำ ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสายจำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๖๓-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๑ คัน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาตำบลท่าสาย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์กระบวนการในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ตามกระบวนการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนในส่วนของกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในงานตีเส้นจราจรกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดอยสันติ ตำบลท่าสาย จำนวน ๒ ท่อน
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ HONDA หมายเลขทะเบียน ๑ กบ ๑๘๑๙ เชียงราย กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานที่รับลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้า จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๑ เครื่อง สำหรับใช้งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเกรดB พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อใช้ในการปรับปรุงถนนซอยเกาะแก้ว หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และสถานที่รับลงทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๗-๐๐๘๓ และเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๕๘ เพื่อใช้ในงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๐๐๘๕ และเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๔๕ เพื่อใช้ในงานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างเหมาจัดทำ ทำเนียบคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองสำนักงานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๗ รายการ
  ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔
  จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ต่ออายุโดเมนเนมและเช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บไซต์ www.tumboltasai.go.th ของเทศบาลตำบลท่าสาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คซ่อมบำรุงรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๗๑๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อดำเนินงานตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑1 รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารสำเนาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๖๐ เล่ม
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดโครงสร้างพนักงาน จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสายจำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเดิมด้วยการเสริมปรับระดับผิวคอนกรีตโดยใช้วัสดุผสมแอสฟัลท์ หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร ซอยห้วยน้ำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ซอยท้ายบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ซอย ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ประกอบพิธีศพ หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานธุรการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารทั่วไป สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกอง/สำนัก/งานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสายโดยใช้รถขุดตีนตะขาบและรถบรรทุกเทท้าย ๖ ล้อ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานประจำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ้อม ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ เพื่อให้หมู่บ้านใช้ในการประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงานของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระจกโค้งนูน (จราจร) พร้อมติดตั้งบริเวณปากซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย จำนวน ๑ จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมโคจรชนิดติดเพดาน ขนาด ๑๖ นิ้ว เพื่อติดตั้งในกงอช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๖ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนคัดแยกขยะและกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำและบรรจุปุ๋ยหมัก เพื่อดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้และสาธิตเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพจากขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน้ากากครอบพัดลมคอนเด็นซิ่ง เครื่องปรับอากาศรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๓ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งนูน (จราจร) พร้อมติดตั้งบริเวณปากซอย ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย จำนวน ๑ จุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ของ สำนักปลัด เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๕๒ ชุด
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขุดตีนตะขาบ,รถหัวลากจูง เพื่อดำเนินกิจกรรม กำจัดวัชพืชในหนองน้ำหนองบัวเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมเครื่องเรือยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๑-๐๐๐๑ เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมละบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็น จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๕ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะติดเชื้อ จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๗ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๔
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกกำจัดวัชพืชร่องน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๑ และ ๔๒๐-๖๑-๐๐๓๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๐ และ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๘-๐๐๑๒ จำนวน ๒ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง เพื่อใช้งานกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ รายการ
  ซื้อสารกำจัดแมลง จำนวน ๑ รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในกอง/สำนัก/งานต่าง ๆ ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย (อาคาร ๑ )
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน 7 รายการ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน ๒ ตัว) ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นพื้นสำเร็จรูป จำนวน ๔ แผ่น เพื่อซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมโครง จำนวน ๒ ป้าย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อป้ายแสดงลูกระนาด (ระวังลูกระนาด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ จุด
  ซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
  จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง เพื่อประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่ายสินค้า จำนวน ๒ ป้าย
  จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโครง เพื่อประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน ๒ ป้าย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๑ รายการ
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงกลาง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดอยสันติ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านเวียงคุ้ม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยฮ้อม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเขื่อนแก้ว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยบง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านป่าหัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านหัวดอย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองยาว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ลาว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านร่องธาร ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  จ้างเหมาบริการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของในพื้นที่หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านสันขมิ้น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๓๖๐ เชียงราย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขัดสีรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน ขก ๕๕๒๕ เชียงราย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๐๘ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานบริหารจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕ ๔๖ ๐๐๐๒ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕ ๖๓ ๐๐๐๗ จำนวน ๒ เครื่อง
  ซื้อยางชะลอความเร็วพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ
  ซื้อป้ายแสดงลูกระนาด (ระวังลูกระนาด) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ จุด
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ดำเนินการระบบประปาและซ่อมแซมทรัพย์สินหนองน้ำสาธารณะหนองบัว
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒๔ รายการ
  จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (โฉนดที่ดิน) จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๖ ๐๐๗๒ เพื่อใช้งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้งานพัสดุเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างเหมาติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ดำเนินงานภายในกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ งาน
  จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นของเทศบาล ชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอยรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๖๕ เชียงราย
  จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คบำรุงรักษารถยนต์ทั่วไป หมายเลขทะเบียน ผต ๑๑๕๘ เชียงราย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานแผนที่ภาษี กองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
  จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย
  จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๑๙ และรหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๑ ๐๑๒๐ จำนวน ๒ เครื่อง
  จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด เพื่อใช้ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ งาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) พร้อมปรับเกลี่ย เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝารางระบายนน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสาย ตำบลท่าสาย จำนวน ๕ จุด
  ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๔ ชุด เพื่อใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อเวชภัณฑ์ยาในการปฐมพยาบาลของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๔ รายการ
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ
  จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อดำเนินงานตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  จ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล ๙๙๔๕ เชียงราย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ เพื่อใช้ในงานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟสตาร์ท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๖๑ เชียงราย รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน ๗ คน หมายเลขทะเบียน นข ๒๑๖๑ เชียงราย รถรับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในอาคารอเนกประสงค์ ของเทศบาลตำบลท่าสายและเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไฟฟ้ายามค่ำคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารซื้อด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ซื้อน้ำดื่ม ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๔
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย
  ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ในการจัดทำป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง
  ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อดำเนินงานตามโครงการดำเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายจุดเริ่ม ๐+๐๐๐ กม. ถึงจุดสิ้นสุด ๒+๒๗๐ กม. วิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยลึก พร้อมระบบ ปิด-เปิด หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างห้องน้ำตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที่ 13 บ้านเวียงกลาง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที 7 บ้านป่าหัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมูที่ 5 บ้านหนองยาว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง Asphaltic concrete (overlay) หมู่ 7 บ้านป่าหัด (ขยาายไหล่ทาง) ซอยข้างวัดสถาน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมโรงจอดรถ เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8/1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเวียงคุ้ม ซอย 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการลาดยาง Asphaltic concrete (overlay) หมู่ 7 บ้านป่าหัด (ขยาายไหล่ทาง)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอยเข้าสำนักสงฆ์หัวดอยรัตนาราม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 12 บ้านหัวดอยสันติ ซอย 8
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น จำนวน ๔ คัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ
  ประกาศเทศบาลตําบลท่าสาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาล ตําบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเผยแพร่ผลงานประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓๐๐ เล่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์ Brother TN-๒๓๘๐) จำนวน ๔ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานกองคลัง เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๖ รายการ
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ เพื่อใช้งานกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กล่องพลาสติกมีล้อเลื่อน) จำนวน ๒๖ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์รถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 9945 ชร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง) จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านหัวดอยสันติ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน กร ๙๒๗ เชียงราย เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ลำโพง) จำนวน ๒ อัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านและบุคลากรในตำบลท่าสาย ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําตรายาง จํานวน ๒๖ อัน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมเย็บเล่ม จำนวน ๗๕ เล่ม
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ เพื่อใช้งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย ด้านงานเอกสารให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและรวดเร็วไม่ติดขัด จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชนและงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน สำหรับเลี้ยงรับรองการตรวจเยี่ยม ตรวจงาน และนิเทศงานของหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอฯ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารร้านค้าชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อใช้ภายในสํานักปลัดเทศบาลตําบลท่าสาย จํานวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๓ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๕ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอย ตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จำนวน ๒ รายการ
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านท่าสย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้) จำนวน ๖ ตัว เพื่อใช้ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับเอนกประสงค์) จำนวน ๑๐ ตัว เพื่อใช้ภายในเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา) จำนวน ๑ ชุด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ลำโพง จำนวน ๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณทางขึ้น-ลง โรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับเกลี่ยหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน เทศบาลตำบลท่าสาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้งานกองคลังเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๒ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดําเนินการศูนย์ฯ เพื่อดําเนินการตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพ หนึ่งเดียวระดับตําบล (One Health) จํานวน ๑๑ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๔ กล่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย จำนวน ๑๘ รายการ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคัดลอกโฉนดที่ดิน จำนวน ๒,๕๔๙ แปลง จากที่ดินจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์