Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
นโยบายและแผนการดำเนิงานการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 240489 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร

ออกให้การช่วยเหลือประชาชน กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง

ร่วมถวายเครื่องสักการะ พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง

พิธีประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

โครงการปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัยฟันดี

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเปราะบาง

โครงการสูงวัย สูงค่า ร่วมใจรักษาสุขภาพช่องปาก

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2567 โรงเรียนบ้านหัวดอย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ เทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกในตำบลท่าสาย

กิจกรรมร่วมแสดงพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2567)

โครงการป้องกันโรคด้วยสมุนไพรไล่ยุง

โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

โครงการตำบลท่าสายร่วมใจพิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี (ทำขนมไทย)

เข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ร่วมกับ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ (สาขาเชียงราย)

การพ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It Center)

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทุกภัยบ้านสันหนองบัว หมู่ที่ 7

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตร (การเพาะเห็ดป่าธรรมชาติ)

ธนาคารขยะตำบลท่าสาย

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลท่าสาย กิจกรรมกฎหมายที่สตรีควรรู้ (เงินอุดหนุน)

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

รับการตรวจประเมินเชิงลึกเพื่อประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ตำบลท่าสาย วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ธนาคารขยะเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 7 (กิจกรรมการจัดดอกไม้งานพิธีต่างๆ)

โครงการลานวัฒนธรรมตำบลท่าสาย ประจำปี 2567

"วันเทศบาล" ประจำปี พ.ศ.2567

แจกจ่ายกระเบื้องหลังคา เหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2567

แจกจ่ายกระเบื้องหลังคา เหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลท่าสาย เมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2567

โครงการส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมไทย (กิจกกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์)

โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัน) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ 2 กิจกรรมทำผูกผ้าระบายงานพิธี

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์