Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 197841 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง (การทำไส้อั่วและไส้กรอกอีสาน)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หมู่ที่ 3 บ้านท่าสาย)

โครงการสตรีบ้านหัวดอย หมู่ที่ 6 ร่วมใจป้องกันมะเร็งเต้านม

กิจกรรมธรรมะสัญจร วันที่ 20 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย , หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว)

ร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2565

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมธรรมะสัญจร

โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลท่าสาย (สตรียุคดิจิทัล)

นิเทศงานหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

กิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (Green cone)

งานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา

ประชุมคณะกรรมการกองทุนครั้งที่ 1/2565 เห็นชอบการพิจารณาปรับปรุง ระเบียบ "กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่าสาย"

โครงการสัปดาห์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำในเด็กและเยาวชนพื้นที่ตำบลท่าสาย

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสาธารณภัย (ให้ความรู้และซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย

ร่วมต้อนรับ นางสาวปุณชรัสมิ์ สิริอังกูรโยธิน เจ้าพนักงานพัสดุ

โครงการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวที่เป็นสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2565

โครงการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงด้วยการแพทย์แผนไทย

ประชุมพนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2565

กิจกรรมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในสตรี

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลท่าสาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางการเกษตรตำบลท่าสาย (กิจกรรมส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง)

ร่วมต้อนรับ นายวิทยา แรงจริง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โครงการอบรมแกนนำสุขภาพทันตสาธารณสุขเรื่องการดูแลและการตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

โครงการผู้สูงอายุบ้านร่องธาร หมู่ที่ 2 ใส่ใจสุขภาพดูแลรักษาช่องปากและฟัน

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น