Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 229455 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 4 ไอพี
 

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 9

โครงการส่งเสริมและรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ตำบลท่าสาย กิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “ท่าสายมินิมาราธอน ครั้งที่ 2"

โครงการเปิดบ้านทักษะทางวิชาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “หัวดอยเกมส์”

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11

ลงพื้นที่ Re X Ray สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกและครัวเรือนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

การแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ “ท่าสายเกมส์”

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 8

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย

นายอำเภอเมืองเชียงรายตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลท่าสาย

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ถนนปลอดภัย) ช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6

เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กิจกรรมปลูกผักอินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสาย

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 13

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2

กิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้และกิจกรรมจิตอาสา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ร่วมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าหัวดอย ม.10

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดร่องธาร หมู่ที่ 2 ตำบลท่าสาย

พิธีเปิดอาคารปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสาย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลท่าสาย

โครงการศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้ อสม. ซอยเนรมิตร หมู่ที่ 2

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านร่องธาร

ประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านสันขมิ้นแม่ลาวน้อย

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีสุพรรณ หมู่ที่ 6

ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุคู่บุญ หมู่ที่ 7

กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเวียงกลาง หมู่ 13 บ้านเวียงกลาง

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหัวดอย

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหัวดอยสันติ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยฮ้อม

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านเขื่อนแก้ว

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านป่าหัด

ประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบง

หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | สุดท้าย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์