Untitled Document

ฝ่ายนิติบัญญัติ


นายถวิล ทิศเชย
ประธานสภาฯ
Tel.0865874144

นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว
รองประธานสภาเทศบาล
Tel.0804947866
นายธนกฤต ธงศรี
เลขานุการสภาเทศบาล
Tel.0659545190

นายกมล จันกุลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.0817969967
นายเจริญ ไชยประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.0819605241
นายสุภาพ ระลาธิ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.0898547843
นายชุติพนธ์ เตจ๊ะสุวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.0618516990
นางกนกวรรณ เป็นแผ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
Tel.0945292451

นายประหยัด แสนบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.0899106166
นายชัยชาญ อุทุมภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.0871652657
นางสมฤดี แสงศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.0970390484
นางสำลี เทศสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.0801218930
นางเพ็ญพักตร์ เลิศชุมภู
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
Tel.0830354810

อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์