Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 219726 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
 
:: งานการ-เจ้าหน้าที่

:: พบข้อมูล งานการ-เจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 23 รายการ

ชื่อไฟล์
วันที่อัพโหลดข้อมูล
  การขับเคลื่อนจริยธรรม 26 เมษายน 2566 เวลา 10:57:07
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 เมษายน 2566 เวลา 09:50:25
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 17 มีนาคม 2566 เวลา 17:32:04
  คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:43:43
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 07 มีนาคม 2566 เวลา 10:07:28
  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 07 มีนาคม 2566 เวลา 10:06:49
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 07 มีนาคม 2566 เวลา 10:05:56
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:39:04
  มอบหมายหน้าที่ตำแหน่งปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาล 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:46:53
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานในสังกัด 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:08:24
  ผู้อำนวยการกองการศึกษามอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานในสังกัด 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:07:42
  ผู้อำนวยการกองคลังมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานในสังกัด 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:06:56
  ผู้อำนวยการกองช่างมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานในสังกัด 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:06:16
  มอบอำนาจให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 23 มิถุนายน 2565 เวลา 14:05:04
  ประกาศ เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:16:28
  รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล 20 เมษายน 2565 เวลา 16:26:22
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 01 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:54:15
  การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ทต.ท่าสาย 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:04:50
  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 11:01:40
  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:58:32
  แต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าสาย 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:57:08
  มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 10:55:10
  ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 15 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:51:19

• นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
• หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์