Untitled Document

สำนักปลัดเทศบาล


นายวิทยา แรงจริง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel.

นางสาวอโนชา คำสุทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel.053773951 ต่อ 101

นางวรัญญา โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tel.08-32076669 ,053773951 ต่อ 108
นายวีรพล ดำรงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.08-32076669 053773951 ต่อ 108
นางสาวจันทร์เพ็ญ จันต๊ะคาด
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสาวธนภร อินตาธิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Tel.08-3204-5999 053773951 ต่อ 102

ว่าง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Tel.
น.ส.อรประภา ยศภูมิ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายอนันต์ชัย วงค์ชัยคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
Tel.08-4806-0505, 053773951 ต่อ 101
นางสาวนิตยา วงค์ปิน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

วินัย เสธา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายสมปอง สุขุม
คนงานประจำรถขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายอภิชัย เตจ๊ะสุวรรณ์
ช่างปูน
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายสายัณห์ อยู่อินทร์
พนักงานขับรถยนต์
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางจันทร์ วะยาคำ
พนักงานวิทยุ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

นางสาวทิพวัลย์ สุปัญญา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวฐพิชชา วัฒนา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Tel.053773951 ต่อ 108 0832076669
นายเอกราช ไกลถิ่น
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวรุ่งอรุณ สุขนิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101
นางสาวจุฑาทิพย์ สมณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
Tel.053773951 ต่อ 101

นายวิทยา จันต๊ะ
คนงานประจำรถขยะ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายวาด กันยา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายสมศักดิ์ พุทธจันทร์
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
นายเพลิน เขื่อนคำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505
นายสุรพัศ สุวรรณโชติ
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505

นายเกียรติศักดิ์ กาจินา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
Tel.
นายพศวัต บุญรักษา
พนักงานดับเพลิง
Tel.0848060505
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
Tel.
นายสมชาติ สุริยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
Tel.0848060505

นายปรมะ เมืองสุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์
Tel.0848060505
ว่าง
พนักงานขับรถยนต์
Tel.
นายบุญมี พระทัยกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นางสายรุ้ง จิรการ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายคณิศร ภูชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101

นางกาบแก้ว บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายอนุชา จันต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายอินจันทร์ บุษดาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายกังวาล วงค์เจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายบุญนัก พุทธวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
นายธรนินทร์ ด่านกำเนิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
Tel.08-3204-5999, 053773951 ต่อ 101
อำนาจหน้าที่


เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น