Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 235357 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 8 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 566 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 19 หน้า

แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย หลัง ห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุ
แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย หลัง ห้วงห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด

( ประกาศเมื่อ 03 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:14:41)
ประชาสัมพันธ์ โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยอำเภอเมืองเชียงราย ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่า มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แจ้งว่า ได้จัดโครงการยกย่องเกียติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจและยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการ ทุกประเภท ที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสาธารณชนทราบ ผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกคนพิการดีเด่น ให้กรอกแบบประวัติส่งไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร์ บุรฉัตร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:29:49)
เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน


( ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2567 เวลา 08:57:45)
ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอเชิญชวนร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิะีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 2 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567

( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2567 เวลา 09:01:14)
ร้อนนี้ระวัง 5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ
ร้อนนี้ระวัง 5 โรคที่มาจากอาหารและน้ำ หมั่นดูแลร่างกายและสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน

( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2567 เวลา 12:00:34)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2567 เวลา 13:28:32)
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13:53:16)
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก "คนดีศรีจังหวัด" และคนดีศรีกรุงเทพมหานคร" ประจำปีง
เทศบาลตำบลทาสาย ขอเชิญชวนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักหเณฑ์และแนวทางการคัดเลือก กรอกแบบเสนอผลงาน ส่งเทศบาลตำบลท่าสาย ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เพื่อเสนอไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2567 เวลา 11:26:18)
ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการจัดทำ/ปรับปรุง บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ประชาสัมพันธ์การเปิดบริการจัดทำ/ปรับปรุง บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2567 เวลา 11:39:32)
ประกาศการกำหนดเลขหนังสือออกและเลขประจำเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศการกำหนดเลขหนังสือออกและเลขประจำเจ้าของเรื่อง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2567 เวลา 16:38:11)
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตำบลท่าสาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Integrity and Transparency Assessment) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:53:54)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ


( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:48:28)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:25:23)
การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (C
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบแอปพลิเคชั่น“ทางรัฐ” เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบผลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยปัจจุบันสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้ว

( ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:59:12)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:17:54)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ปี พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:38:16)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


( ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2567 เวลา 10:29:44)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2567 เวลา 10:46:18)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเลี้ยงกระบือ
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเลี้ยงกระบือ

( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567 เวลา 16:34:04)
แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย
แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567 เวลา 11:30:26)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2567 เวลา 16:05:22)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 16:13:55)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 16:10:26)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:48:41)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:20:38)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:18:24)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 -72


( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2567 เวลา 10:42:33)
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งวิน แลัหลักเกณฑ์การออกหนั


( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2567 เวลา 10:26:04)
ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10:39:50)
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:11:21)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์