Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
E -Service
ระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการ (Back office)
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
งานส่งเสริมด้านกีฬา
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน
ประกาศเจตนารมณ์
แบบคำขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบุติเหตุทางถนน
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า และแผนปฏิบัติการลดใช้น้ำมัน
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 229449 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
:: พบข้อมูล 556 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 19 หน้า

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
เทศบาลตำบลท่าสาย ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มาติดต่อขอรับบริการกับเทศบาลตำบลท่าสาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (Integrity and Transparency Assessment) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:53:54)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ


( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13:48:28)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิ
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11:25:23)
การตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (C
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานพัฒนาระบบดิจิทัล (องค์กรมหาชน) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบแอปพลิเคชั่น“ทางรัฐ” เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนในการตรวจสอบผลการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ โดยปัจจุบันสามารถให้บริการแก่ประชาชนแล้ว

( ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14:59:12)
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:17:54)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสาย ปี พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:38:16)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


( ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2567 เวลา 10:29:44)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2567 เวลา 10:46:18)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สนใจเลี้ยงกระบือ
ประกาศรับสมัครผู้สนใจเลี้ยงกระบือ

( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567 เวลา 16:34:04)
แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย
แจ้งแผนบริหารการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ตำบลท่าสาย

( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2567 เวลา 11:30:26)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2567 เวลา 16:05:22)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 16:13:55)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การยื่นคำร้องติดตั้ง รื้อถอน เปลี่ยนแปลงข้อความป้าย

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 16:10:26)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:48:41)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:20:38)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2567

( ประกาศเมื่อ 05 มกราคม 2567 เวลา 10:18:24)
ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 70 -72


( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2567 เวลา 10:42:33)
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดสถานที่ตั้งวิน แลัหลักเกณฑ์การออกหนั


( ประกาศเมื่อ 04 มกราคม 2567 เวลา 10:26:04)
ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 10:39:50)
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)
สัญญาณมือขอความช่วยเหลือสากล (Signal for Help)

( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2566 เวลา 10:11:21)
แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง
#ประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ก่อนห้วงประกาศห้ามเผาในที่โลงทุกชนิดโดยเด็ดขาด

( ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:35:25)
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09:42:34)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าสาย พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลท่าสาย พ.ศ. 2566

( ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2566 เวลา 08:39:26)
วัคซีนไข้หวัดใหญ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีข้อแนะนำเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ดังนี้ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus) ซึ่งจะมีลักษณะอาการ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามร่างกายโดยอาการจะแตกต่างกันตามอายุของผู้ป่วย ผู้ที่ควรฉีดวัคซีน 1. เด็กเล็กอายุระหว่าง 6 เดือน – 5 ปี ขึ้นไป 2. หญิงตั้งครรภ์ 3. บุคลากรทางการแพทย์ 4. ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึ้นไป 5. ผู้ที่มีโรคเรื้อรังต่าง ๆ ผู้ที่ไม่ควรฉีดวัคซีน 1. ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน 2. ผู้ป่วยที่เป็นหรือมีประวัติเคยเป็นโรค Guillain-Barré Syndrome ให้ปรึกษาแพทย์ ก่อนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือน 4. ผู้ที่มีอาการป่วยถึงขั้นรุนแรง ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปก่อน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. สายด่วน อย. 1556

( ประกาศเมื่อ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 09:10:31)
"ไข้เลือดออก" อันตรายหน้าฝน มหันตภัยร้ายจากยุงลาย


( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:52:46)
บุหรี่ไฟฟ้า สารพิษที่คุณทิ้งไว้ให้ลูก
บุหรี่ไฟฟ้า : ทุกครั้งที่จุดบุหรี่ไม่ว่าจะสูบหรือไม่มันจะเกิดสารเคมีคละคลุ้งอยู่ในอากาศกว่า 4,000 ชนิด "เป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดมะเร็ง" สารเหล่านี้อาจอยู่ในควันแล้วถูกเด็กที่อยู่ใกล้เคียง . ผลกระทบจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพขอดเด็กและวัยรุ่น ร้อยละ 52 ของผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ในบ้าน ควันมือสองจะทำให้เด็กป่วยด้วยโรคต่อไปนี้ - ทำให้หืดจับบ่อยขึ้น 53.8% - ติดเชื้อทางเดินหายใจ 51.8% - เกิดหลอดลมอักเสบ 48.8% - เป็นหวัดบ่อยขึ้น 37.0% - เกิดโรคหูน้ำหนวก 17.4% . ทางออกจากวงจรบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะทำอย่างไรดี 1.มุ่งมั่นและลงมือปฏิบัติให้บ้าน ในรถ กระทั่งที่ทำงาน ให้เป็นที่ปลอดควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 2.ทุกๆที่ที่พาลูกไป ให้เลือกโรงเรียนที่ทำงาน ห้องพัก ร้านอาหาร ให้เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 3.จงใจ ข้อร้อง กระทั่งร้องขอ ให้ทุกคนอย่าได้มาสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าใกล้คุณและลูกๆ 4.ถึงเวลาที่สังคมไทยควรจะให้การคุ้มครองเด็กจากพิษควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนบุคคล . "เพราะเป็นเด็ก จึงไม่มีทางเลือก เด็กจึงเป็นเหยื่อจากควันบุหรี่ เราเลือกได้ว่าจะให้เด็กได้รับอากาศบริสุทธิ์ หรือหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป" . ที่มา : โครงการเภสัชกรอาสาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ #กรมสุขภาพจิต #เด็กและวัยรุ่น #บุหรี่ไฟฟ้า #ควันมือสอง

( ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2566 เวลา 15:07:02)
วิธีดูแลรักษาถังดับเพลิง


( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 08:53:00)
คำแนะนำ สำหรับคลินิก /ร้านขายยา สำหรับผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก
คำแนะนำ สำหรับคลินิก /ร้านขายยา สำหรับผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก #กองโรคติดต่อนำโดยแมลง #กรมควบคุมโรค

( ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 11:06:46)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ประกาศจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้หัวข้อ "การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์" โดยสามารถส่งใบสมัครทางออนไลน์หรือสมัครได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กรกฎาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 10:21:32)
ประชาสัมพันธ์ สำรวจหน่วยงานที่สามารถรับคนพิการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมก
ด้วยเทศบาลตำบลท่าสาย ได้รับแจ้ง ว่ากรมจัดหางาน มีภารกิจในการส่งเสริมการมีงานทำ กลุ่มคนพิการ และเพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือแรงงานคนพิการได้รับการจ้างงานจากนายจ้าง/สถานประกอบการในรูปแบบอื่นตามกฎหมาย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แล้วยังเป็นการสร้างโอกาสในคนพิการมีงานทำมีอาชีพที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเข้าทำงานได้ครบ เปลี่ยนมาใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาบริการ/จ้างเหมาช่วงงาน ตามโครงการส่งเสริมการจ้างคนพิการเชิงสังคม

( ประกาศเมื่อ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:53:32)

 

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร 053-773951 , 083-2045999 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


CopyRight@ 2023-2024 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย . ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์