Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 176262 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เทศบาลตำบลท่าสาย
 
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา
ที่อยู่/ติดต่อสอบถาม : 448/16 ถนนสิงหไคล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000; โทร. 0 53 717 433, 0 53 744 674 ถึง 5
ภาษาที่ให้การสนับสนุน : ภาษาอังกฤษ
ช่วงเวลาทำการ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ พร้อมทั้งโบรชัวร์และสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจมากมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 
ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ข้อมูลด้านสุขภาพ
แม้ว่าจังหวัดเชียงราย จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่การเจริญเติบโตทางด้านทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ได้พัฒนาด้านความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับโรงพยาบาลในกรุงเทพฯในปัจจุบัน

นอกจากโรงพยาบาลแล้ว ยังมีคลินิกที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ทั้งการปฐมพยาบาล จำหน่ายยา และการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ

โรงพยาบาลที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย : โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์, โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ , โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

 
ข้อมูลด้านความปลอดภัย
สำหรับมาตรฐานทางด้านสุขอนามัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการดื่มน้ำประปาที่มองเป็นเรื่องปกติ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายจนเป็นการสะสมไปเรื่อยๆ นั้น ควรเลือกการรับประทานอาหาร และดื่มน้ำให้สะอาดให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหาร โรงแรม หรือตามสถานที่ต่างๆ การควบคุมและการป้องกันโรคนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนการเดินทางท่องเที่ยวควรตรวจเช็คสภาพร่างกายให้พร้อม

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยว อาธิเช่น ข้อมูลการท่องเที่ยว เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรฉุกเฉิน หรือข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก หรือโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง

 
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
ตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยว  
สำนักงานกรุงเทพมหานคร 0 2674 5555
สำนักงานเกาะสมุย 0 7742 9999
   
เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินและข้อมูลการท่องเที่ยว
บริการรถพยาบาล 1669
บริการสอบถามข้อมูล 1113
สายด่วนตำรวจ

191

ศูนย์ดับเพลิงเชียงราย 199
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 1192
สำนักงาน ททท. ภาคใต้ เขต 2 0 5374 4674
   
ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
เชียงของ 0 5379 1663
เชียงแสน 0 5374 0249
แม่สาย 0 5373 1008
   
สำนักงานการท่องเที่ยว  
สถานีตำรวจทางหลวง 0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร 1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว 0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว 0 5371 7779
   
สถานีตำรวจ  
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง 0 5378 3445
สถานีตำรวจภูธรเชียงของ 0 5379 1426
สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน 0 5377 7111
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง 0 5379 0090
สถานีตำรวจภูธรขุนตาล 0 5365 7034
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง 0 5367 5694
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ 0 5360 5295
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน 0 5371 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์ 0 5378 9508
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง 0 5376 7109
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว 0 5377 8199
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย 0 5373 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย 0 5378 6004
สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว 0 5373 7191
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย 0 5371 1588
สถานีตำรวจภูธรป่าแดด 0 5376 1012
สถานีตำรวจภูธรพาน 0 5372 1515
สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย 0 5379 9113
สถานีตำรวจภูธรเทิง 0 5379 4405
สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย 0 5376 9236
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3155
สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น 0 5360 8318
สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า 0 5378 1466
   
รายชื่อโรงพยาบาล  
โรงพยาบาล  
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 0 5371 1300
โรงพยาบาลเชียงแสน 0 5377 7317
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช 0 5371 7649
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์ 0 5391 0999
โรงพยาบาลขุนตาล 0 5360 6221
โรงพยาบาลแม่จัน 0 5377 1300
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง 0 5373 0191
โรงพยาบาลแม่ลาว 0 5360 3113
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 0 5379 1206
โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร 0 5360 3123
โรงพยาบาลแม่สาย 0 5373 1300
โรงพยาบาลแม่สรวย 0 5378 6017
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค 0 5371 1366
โรงพยาบาลป่าแดด 0 5365 4479
โรงพยาบาลพาน 0 5372 1345
โรงพยาบาลอำเภอพญาเม็งราย 0 5379 9033
โรงพยาบาลเทิง 0 5379 5259
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 0 5395 3137
โรงพยาบาลเวียงแก่น 0 5360 8146
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า 0 5378 1342
   
คลินิกทันตแพทย์  
คลินิกบ้านรักฟัน 0 5374 5042
คลินิกปกรณ์ทันตกรรม 0 5379 5846
คลินิกประจักษ์ทันตกรรม 0 5371 4724
คลินิกทันตแพทย์สมพงษ์ 0 5371 1741
ทันตศิลป์รักษาฟัน 0 5372 1368
คลินิกยิ้มสวย 0 5371 1733
   
ที่ทำการไปรษณีย์  
ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ 0 5379 3905
ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า 0 5377 5102
ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ 0 5379 1555
ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย 0 5371 3685
ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน 0 5377 7116
ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ 0 5376 3009
ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล 0 5365 7318
ที่ทำการไปรษณีย์ลานนา 0 5371 7131
ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน 0 5377 1979
ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ 0 5378 9324
ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ 0 5377 9114
ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว 0 5372 9103
ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย 0 5373 1402
ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย 0 5378 6101
ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น 0 5395 7039
ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด 0 5376 1043
ที่ทำการไปรษณีย์พาน 0 5372 1498
ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย 0 5379 9074
ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง 0 5395 4183
ที่ทำการไปรษณีย์เทิง 0 5379 5389
ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย 0 5376 9234
ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น 0 5360 8028
ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า 0 5378 1198
   
ข้อมูลการเดินทาง  
รถโดยสารประจำทาง ตารางเวลารถโดยสารประจำทาง
สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงราย 0 5371 1369
อินทราทัวร์ 0 5371 1235
คฤหาสน์ทัวร์ 0 5374 2429
สยามเฟิสท์ทัวร์ 0 5371 1882
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
   
โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด  
- ห้วยไคร้ 0 5376 3034
- แม่จัน 0 5377 1657
- แม่ฟ้าหลวง 08 9191 6710
- แม่คำ 08 69126 654
- แม่สาย 0 5364 0123
- เมืองเชียงราย 0 5371 4045
- พาน 0 5372 1247
   
สมบัติทัวร์  
- สำนักงานกลาง 02 792 1444
- บ้านต้า 0 5379 7096
- เชียงของ 0 5379 1644
- เชียงแสน 08 3603 2754
- แม่จัน 0 5377 1656
- แม่สาย 0 5364 6473
- เมืองเชียงราย 0 5371 4971
- นางแล 0 5370 6353
- พาน 0 5365 8877
- ตะเคียนคู่ 0 5370 1338
- เทิง 0 5379 5452
   
ข้อมูลสนามบิน  
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 0 5379 8000
   
สายการบิน ตารางการบิน
เอสเอจี (นกมินิ) 1318, 0 5328 0444
   
แอร์เอเชีย  
- สนามบิน 0 5379 3545
- สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 02 515 9999
   
การบินไทย  
- สนามบิน 0 5379 8200
- สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 0 53711179
   
โอเรียนท์ ไทย (วันทูโก)  
- สนามบิน 0 5379 3555
- สำรองที่นั่งและจำหน่ายตั๋ว 1126
   
ข้อมูลธนาคารและบริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินตราต่างประเทศ
ที่ตั้งสาขา  
ธนาคารกรุงเทพฯ  
- สาขาบิ๊กซีเชียงราย 0 5374 7058
- สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1258
- สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5371 8113
- สาขาแม่จัน 0 5377 1059
- สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5378 7710
- สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 0 5377 6281
- สาขาแม่สาย 0 5373 2701
- สาขาแม่สรวย 0 5378 6012
- สาขาพาน 0 5372 1234
- สาขาแม่ขะจาน 0 5370 4411
- สาขาเทสโก้โลตัส แม่สาย 0 5373 4561
   
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
- สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1607
- สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 0 5391 2121
- สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5371 1793
- สาขาแม่สาย 0 5364 0769-71
- สาขาพาน 0 5372 1251
- สาขาปตท. ริมกก เชียงราย 0 5371 8383
   
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
- เชียงราย 0 5371 4029
   
ธนาคารกสิกรไทย  
- เชียงของ 0 5365 5393
- เชียงแสน 0 5371 1515
- สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0 5374 8311
- สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงราย 0 5375 4144
- สาขาย่อยห้วยไคร้ แม่จัน 0 5366 7825
- สาขาแม่จัน 0 5366 0721
- สาขาแม่สาย 0 5364 0786
- สาขาป่าแดด 0 5365 4282
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  
- เชียงของ 0 5379 1119
- เชียงแสน 0 5377 7041
- สาขาย่อยสามเหลี่ยมทองคำ 0 5378 4242
- สาขาบ้านดู่ (เชียงราย) 0 5370 3163
- สาขาสี่แยกแม่กรณ์ (เชียงราย) 0 5374 6369
- บิ๊กซี เชียงราย 0 5374 6971
- สาขาเมืองเชียงราย 0 5371 1901
- สาขาแม่จัน 0 5366 1014
- สาขาแม่สาย 0 5373 2164
- สาขาเวียงชัย 0 5376 9099
- สาขาเวียงป่าเป้า 0 5378 1101
   
บูทแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ  
ธนาคารกสิกรไทย  
- สนามบินเชียงราย 0 5379 8266
   
ธนาคารไทยพาณิชย์  
- เมืองเชียงราย 0 5371 1579
- สามเหลี่ยมทองคำ 0 5378 4190
 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์