Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาสามปี
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 133099 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
ซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลท่าสาย ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การซ้อมแผนอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บูรณาการ ร่วมกับสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงราย ต.ท่าสาย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลกร และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕ ต.ท่าสาย     ให้ความสำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดย นายเจริญชัย  เครือคำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม พร้อมทั้งทีมวิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลท่าสาย ร่วมเป็นครูฝึกให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมรูปภาพกิจกรรมอื่นๆ


วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นิเทศงานเพื่อติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ

โครงการสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริต การมีจิตสาธารณะ รักประชาธิปไตยและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าาย

พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทาน(อัคคีภัย)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

เทศบาลตำบลท่าสายจัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561

เทศบาลตำบลท่าสายจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู้หัว รัชกาลที่ ๑๐

โครงการส่งเสริมศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงวัยตำบลท่าสาย

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์