Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138335 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:19:40 เปิดอ่านทั้งหมด 445 ครั้ง
 
เชียงราย จัดแข่ง TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE และประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
 

 
สาธารณสุขเชียงราย จัดประกวด To Be Number One Teen Dancercise ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และประกวดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอยตุง อบจ.เชียงราย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมทีมไปร่วมประกวดในระดับภาค ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 1 ธันวาคม 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่

นายแพทย์ชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า โครงการ To Be Number One ได้จัดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสในเยาวชนให้ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมการเต้นรูปแบบใหม่ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะความสามารถด้านการเต้น การทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดความสามัคคี และเป็นการออกกำลังกายที่ชื่นชอบ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จึงได้กำหนดจัดประกวด To Be Number One Teen Dancercise ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย และประกวดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอยตุง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมทีมตัวแทนจังหวัดเชียงรายไปร่วมประกวดในระดับภาค ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 1 ธันวาคม 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

การแข่งขัน  To Be Number One Teen Dancercise ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 รุ่นได้แก่ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี รุ่น Pre – Teenage อายุ 10-14 ปี และรุ่น Teenage อายุ 15-21 ปี ทีมละ 12-20 คน ใช้เพลงบังคับคือเพลง   ทูบีนัมเบอร์วันที่กำหนดตามรุ่นอายุ สามารถดาวน์โหลดได้จากเวปไซด์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรงของร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์/ลีลาท่าเต้น อารมณ์และความสนุกสนาน การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี การแต่งกายสวยงามและเหมาะสม รางวัลที่ได้รับในการแข่งขันระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 1,500 บาท สำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัลมีค่าตอบแทนทีมละ 1,000 บาท

ส่วนการประกวดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ชมรม To Be Number One ในชุมชนภูมิภาค ,ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ,ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ,ในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก และในสถานประกอบการขนาดใหญ่ แต่ละประเภทให้ส่งตัวแทนนำเสนอผลงานไม่เกินประเภทละ 4 คน นำเสนอผลงานบนเวทีไม่เกิน 10 นาที สำหรับรูปแบบการนำเสนอโดยวิดีทัศน์ให้นำเสนอได้ไม่เกิน 5 นาที อีก 5 นาทีนำเสนอด้วยตัวบุคคล หรือจะนำเสนอด้วยตัวบุคคลทั้ง 10 นาทีก็ได้                  

งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 16/2557    **********************    21   พฤศจิกายน   2556
แหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์