Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138334 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:17:13 เปิดอ่านทั้งหมด 874 ครั้ง
 
งานสัมมนาการสอนภาษาไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่ครูทั่วประเทศจับตา .. ศาสตร์และศิลป์แห่งกา
โดย โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 

 

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทย”

โดย โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


 ยามเช้ากลางเดือนมกราคม ภายใต้ท้องฟ้าสีสดใส ในอ้อมกอดของประกายหมอก ขุนเขา และมวลดอกไม้งามแห่งเหนือสุดแดนสยาม... 

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ครูภาษาไทย ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการด้านการสอนภาษาไทยสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากปรมาจารย์ด้านภาษาไทยทั้ง6 ท่าน ในหัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทย” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างกลวิธีจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ทุกระดับชั้น

นอกจากได้ความรู้มหาศาล งานสัมมนาครั้งนี้ยังเป็นโอกาสอันมีค่าที่ท่านจะได้พบและศึกษาคุณธรรมความเป็นครู ตลอดจนซึมซับแนวทางการสอนจากปูชนียบุคคลผู้เป็นที่รักและเคารพยิ่งในแวดวงภาษาไทย ทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อยอดความรู้ และสร้างเครือข่ายครูภาษาไทยระหว่างผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากทั่วประเทศ ที่สำคัญในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบเมื่อได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัด


นี่จึงเป็นงานอบรมสัมมนาที่ทั้งครูภาษาไทยและคนรักภาษาไทยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!

ยากยิ่งนัก...ที่ปรมาจารย์ด้านภาษาไทยจะมารวมกัน
นี่คือโอกาสสำคัญที่ครู
ภาษาไทยห้ามพลาด!

-------------------------------

ปาฐกถา “ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทย”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุจริต เพียรชอบ 

“ครูของครูภาษาไทย” ปรมาจารย์ด้านครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“หลักการสอนภาษาให้สนุก”
โดย ศาสตราจารย์อัจฉรา ชีวพันธ์

ปรมาจารย์ด้านการสอนภาษาไทยและและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ประยุกต์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร”
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิฬุลรักษ์

ปรมาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์และการประยุกต์สื่อสำหรับใช้ในการสอน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เสนาะศัพท์ทำนองร้อยกรองกานท์”
โดย อาจารย์ ดร.วัฒนะ บุญจับ และอาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านกวีนิพนธ์และการอ่านทำนองเสนาะ จากสำนักประวัติศาสตร์และวรรณคดี กรมศิลปากร

“เล่าขานเทคนิคการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ สายแสง

ผู้เชี่ยวชาญด้านคติชนวิทยาและวรรณคดี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
และได้รับการยกย่องจากวงการวิชาการระดับโลก

 

รายละเอียดสำหรับผู้สนใจ
๑. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา ท่านละ ๑,๒๐๐ บาท 
(ราคานี้รวมเอกสารประกอบการอบรม +อาหารกลางวัน + อาหารว่าง)
๒. การตอบรับเข้าร่วมการอบรมสัมมนา และการชำระค่าลงทะเบียน
ดาวน์โหลดใบตอบรับการเข้าร่วมได้จากเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย www.human.crru.ac.th หรือที่ลิงก์ http://human.crru.ac.th/human2013/index.php/component/content/article/79-news-and-events/216-2013-11-08-08-32-23 จากนั้นดำเนินการตามที่ระบุในใบตอบรับ
๓.รายละเอียดเพิ่มเติม
๓.๑ รายละเอียดโครงการทั้งหมด ได้แก่ จดหมายเชิญ รายละเอียดโครงการ กำหนดการ บันทึกราชการขอความอนุเคราะห์ไม่ถือเป็นวันลา สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ในข้อ ๒ เช่นกัน
๓.๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล โทร.๐๘-๙๘๕๒-๗๓๐๒ อ.บุญทิวา สิริชยานุกูล โทร.๐๘-๑๗๐๖-๖๙๗๐ อ.จารุณี อินทรกำแหง โทร.๐๘-๓๕๗๗-๑๗๕๕ และ อ.คันธา กรองแก้ว โทร. ๐๘-๔๑๖๙-๔๒๒๙

(หมดเขตรับสมัครและชำระเงินวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ และขอสงวนสิทธิ์เข้าร่วมการสัมมนาสำหรับผู้ส่งแบบตอบรับพร้อมกับส่งธนาณัติสั่งจ่ายมาแล้วเท่านั้น)

ดาวน์โหลดรายละเอียด กำหนดการ และใบตอบรับ ได้ที่ไฟล์แนบด้านบน

แหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์