Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138334 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:39:55 เปิดอ่านทั้งหมด 467 ครั้ง
 
สธ. เผยปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน คาดอีก 18 ปีถึง 500 ล้านคน
สาธารณสุขเผย 14 พฤศจิกายนเป็นวันเบาหวานโลก สำหรับไทยปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 รายหรือเฉลี่ยวันละ 22 ราย ปีนี้เน้นรณรงค์ “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”
 

 
สาธารณสุขเผย 14 พฤศจิกายนเป็นวันเบาหวานโลก ปัจจุบันพบผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก 371 ล้านคน คาดในปีพ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 500 ล้านคน   สำหรับไทยปี 2555 มีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 รายหรือเฉลี่ยวันละ 22 ราย ปีนี้เน้นรณรงค์ “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน”  การป้องกันที่ดีที่สุดคือ การลดน้ำหนัก ออกกำลังกายโดยการเดินเร็ว หรือวิ่งสลับกับเดินเร็วอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้งๆละ 30 นาที ทานอาหารที่มีใยมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ไม่ทานอาหารที่มีรสหวานหรือน้ำตาล  

นายแพทย์ชำนาญ  หาญสุทธิเวชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกและสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก(World Diabetes Day) โดยกำหนดประเด็นการรณรงค์วันเบาหวานโลกประจำปี 2552-2556 คือ การให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน(Diabetes Education and Prevention) ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมโรคเบาหวาน กำหนดคำขวัญรณรงค์ว่า “พิทักษ์อนาคตไทย พ้นภัยเบาหวาน” เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจและการป้องกัน เนื่องจากทุกคนมีสิทธิเป็นโรคเบาหวาน และพบว่า 1 ใน 2 ของผู้ป่วยเบาหวานไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน 

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้  จากรายงานสถิติสุขภาพทั่วโลกปีพ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 10 ของประชาชนในวัยผู้ใหญ่เป็นโรคเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกพบผู้ป่วยโรคเบาหวาน 371 ล้านคน และเป็นผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประมาณ 280 ล้านคน คาดว่าปีพ.ศ. 2573 จะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานถึง 500 ล้านคน สำหรับประเทศไทยปี 2555 พบมีผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวาน 7,749 ราย หรือเฉลี่ยวันละ 22 ราย โดยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 674,826 ครั้ง   ในปี 2557 เน้นให้สถานบริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองเบาหวานในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไปให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ให้ได้รับความรู้และคำปรึกษาที่ถูกต้องในการดูแลตัวเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน  

นายแพทย์ชำนาญกล่าวต่อไปว่า โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นเบาหวานได้แก่ มีญาติสายตรงเป็นเบาหวาน ความอ้วน ทานอาหารรสหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไม่ออกกำลังกาย เมื่อเป็นเบาหวานระยะหนึ่งแล้ว จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต เท้า ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง ทำให้ป่วย คุณภาพชีวิตแย่ลง และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เป็นเบาหวานจะลดภาระทั้งตนเอง ครอบครัวและประเทศ ทั้งนี้โรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันและควบคุมได้ การป้องกันที่ดีที่สุดคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การลดน้ำหนักลงให้ได้ร้อยละ 5-7 จากน้ำหนักเดิมโดยเฉพาะคนอ้วน ออกกำลังกายโดยการเดินเร็ว หรือวิ่งสลับกับเดินเร็วอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้งๆละ 30 นาที ทานอาหารที่มีใยมากเช่น ผัก ผลไม้ ธัญพืช ไม่ทานรสหวานจัดหรือน้ำตาล  

งานข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข 12/2557    **********************     12   พฤศจิกายน   2556

แหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์