Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 138335 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 08:26:34 เปิดอ่านทั้งหมด 530 ครั้ง
 
จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศ
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 

 
จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชินี 

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของหมู่บ้าน / ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเป็นการแสดงพลังประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีเจตนาร่วมกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งเพื่อเป็นขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

จังหวัดเชียงราย จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินและประชาชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพเสื้อสีฟ้า ในการร่วมพิธีและร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
แหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
     
   
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
      พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ณ เทศบาลตำบลสันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
   
โครงการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลท่าสาย
     
   
มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 09.30 น. เทศบาลตำบลท่าสาย ได้มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,200 โด้ส ให้ฝ่ายปกครองและอาสาปศุสัตว์ตำบลท่าสาย หมู่ที่ 1 - 13 ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
   
หนองน้ำสาธารณหนองบัว ป่าในเมืองตำบลท่าสาย ประจำปี พ.ศ.2561
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์