Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 144518 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:22:28 เปิดอ่านทั้งหมด 438 ครั้ง
 
สภาการศึกษา เร่งขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติลงสู่การปฏิบัติ
เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2556-2559)สู่การปฏิบัติ ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอย่างคึกคัก
 

 
 วันนี้(4พ.ย.56)ที่ ห้องประชุมโรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมืองเชียงราย นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2556-2559)สู่การปฏิบัติ ภาคเหนือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาจาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมอย่างคึกคัก

นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษามีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต่างๆของประเทศ เพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนในยุคปัจจุบันจึงได้มีการแก้ไขแผนการศึกษาแห่งชาติ ให้สอดคล้องและคลอบคลุมในทุกๆด้าน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาในภาคใต้ และการเตรียมคนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวต่อไปว่า การนำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2556-2559)สู่การปฏิบัติจะประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่ จำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง จังหวัด กลุ่มจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญของแผนการศึกษา เพื่อสามารถนำไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม

“สำหรับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาฉบับนี้ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดการสร้างดุลยภาพ 3 ด้าน ประกอบด้วย เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน” นางสาวศศิธารากล่าว
แหล่งข่าว : เชียงรายโฟกัสดอทคอม    / นำเสนอโดย : เทศบาลตำบลท่าสาย


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     
   
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกที่มีคะแนนสอบภาคคาวมรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.)และภาค
     
   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
     
   
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าสาย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
     
   

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์