Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  ฝ่ายสภาเทศบาล
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองศึกษา
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงฯ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
รายงานควบคุมภายใน
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3)
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลท่าสาย
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสายการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 134378 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
การจัดการองค์ความรู้ เทศบาลตำบลท่าสาย
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 

สมรรถนะ

- คู่มือสมรรถนะหลัก

- หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ

- กำหนดสมรรถนะ

- คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล

- คู่มือการใช้งาน word 2007

- การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร

- แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- แผนการจัดองค์ความรู้

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีป้าย

- ภาษีบำรุงท้องที่

- บำเหน็จ บำนาญ

- บริหารงานบุคคล

- เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

- การเงินการคลัง

- การกำกับดูแล และการตรวจสอบ

เทศบาล

- การปฏิบัติหน้าที่ปลัด กรณีไม่มีนายก

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

- พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- วิศวกรโยธา

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นายช่างโยธา

- นายช่างไฟฟ้า

- จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส

- นักบริหารงานการคลังต้น-สูง

- นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

- นักบริหารงานช่างต้น-สูง

- นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

- นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง

โครงสร้างองค์กร

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

- องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์