Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลการติดต่อ
แผนที่
E -Service
ร้องเรียนทุจริต
ข้อมูลบุคลากร
  ฝ่ายบริหาร
  ฝ่ายนิติบัญญัติ
  ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
งานการเงิน - การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานการ-เจ้าหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อญัญญัติ เทศบัญญัติ
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าสาย
แบบฟอร์มคำร้องอนุญาติก่อสร้าง
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แผนการดำเนินงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง (คตง.)
การกำหนดสมัยประชุม, เรียกประชุม และนัดประชุมสภาฯ (สมัยสามัญ)
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (E-GP)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร.1)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก (รายไตรมาส)
ประกาศอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมสินทรัพย์
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลท่าสาย
ยื่่นคำร้องขอต่อ หรือขึ้นทะเบียนรายใหม่ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
งานพัฒนาชุมชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
อพ.สธ.ตำบลท่าสาย
โครงการป่าในเมือง (ตำบลท่าสาย)
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย
รายงานการประชุม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
สนามกีฬา - ลานกีฬาเอนกประสงค์
ช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารและจัดการความเสี่ยง
ระบบสารสนเทศมาตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร
งานเลือกตั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ita
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   
วารสาร
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ภาพกิจกรรม / ผลงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
ช่องทางการร้องเรียน
 
Editor' Talk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์  
จำนวนผู้เยี่ยมชม 176268 ครั้ง
ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี
 
การจัดการองค์ความรู้ เทศบาลตำบลท่าสาย
การส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 

สมรรถนะ

- คู่มือสมรรถนะหลัก

- หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ

- กำหนดสมรรถนะ

- คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน

การพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล

- คู่มือการใช้งาน word 2007

- การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ

- คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

องค์ความรู้ (KM) ที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ความรู้ภายในองค์กร

- แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- แผนการจัดองค์ความรู้

- กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2563

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

2. องค์ความรู้ภายนอกองค์กร

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

- ภาษีป้าย

- ภาษีบำรุงท้องที่

- บำเหน็จ บำนาญ

- บริหารงานบุคคล

- เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓

- การเงินการคลัง

- การกำกับดูแล และการตรวจสอบ

- คู่มือการลาพนักงาน

- สรุปความรู้บำนาญท้องถิ่น

เทศบาล

- การปฏิบัติหน้าที่ปลัด กรณีไม่มีนายก

- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496

- พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13พศ2552

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง

- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการสาธาณสุขปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- วิศวกรโยธา

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

- จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- นายช่างโยธา

- นายช่างไฟฟ้า

- จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส

- นักบริหารงานการคลังต้น-สูง

- นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

- นักบริหารงานช่างต้น-สูง

- นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

- นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง

โครงสร้างองค์กร

- ประกาศเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกอง

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

- องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

อำนาจหน้าที่

- อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546

 
 

เทศบาลตำบลท่าสาย

377 หมู่ 5 ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ : 053-773951-2 โทรสาร : 053-773953 อีเมล์ : tumboltasai@gmail.com

เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669 เหตุด่วน เหตุสาธารณภัย แจ้ง 084-8060505


สงวนลิขสิทธิ์ 2016 โดย เทศบาลตำบลท่าสาย. ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์