ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รายชื่อผู้ลงนาม

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 34 ราย (แสดง 100 รายนามล่าสุด)

34. นางสาวชนิดาภา คำเรือง 33. ร้านออม สิงห์บุรี (ซื่อสัตย์ ยุติธรรม)
32. นายพนมกร จันทราพูน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 31. นายเจริญชัย เครือคำ รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลท่าสาย
30. นายชัยยศ หม่อมพกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสาย 29. นางสาวนำพา ขัติกันทา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสาย
28. นายนรายุทธ หม่อมพกุล 27. นางสาวสุมาลี ธิอาษา
26. นางสาวเบญญา มุสิกะชาติ 25. นายสัจจพงศ์ จารุจินดา
24. นางทัชชกร สุวรรณจักร 23. นาง อรุณ โพธิ์ศรีทอง
22. นายรามิล ไชยวรรณ์ 21. นางสาวทัศนภรณ์ แก้วร่วมวงศ์
20. นางสาวธัญวรรณ สุ่มมงคล 19. นายเฉลิมชาติ ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชรา เด็กหญิงกนกลักษณ์ สุ่มมงคล
18. นายชาญณรงค์ สุ่มมงคล พร้อมครอบครัว 17. เด็กหญิงนาง สมเเสง
16. วาริณี 15. นางสาวสาวิตรี วรรณเพ็ญศรี
14. นายพชกร หอมนาน 13. นางสาวธนภร อินตาธิ
12. คณะกัลยาณมิตรชาวเชียงราย 11. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย
10. นางสาวเบญจมาศ รัสมี 9. 135156456
8. นางสาวชื่นจิตต์ สัมฤทธิกุล 7. นายชัยทัต เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
6. นางรุ่งนภา ยอดอ้อย 5. นายชัยทัต เรือนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลท่าสาย
4. นางสาวศุภนุช เทศสิงห์ 3. นางสาวชไมพร นำโน
2. นาย ปิยะณัฐ สังข์เจริญ 1. สงกรานต์ วิชิตพงษ์

กลับสู่หน้าหลัก


รายชื่อทั้งหมดจะถูกรวบรวมส่งให้สำนักพระราชวังภายหลัง